A0 - A1- taseme inglise keele õppekava

Inglise keele kursus, tase A0 – A1

Kursuse kogumaht on 120 tundi, millest 80 on kontakttundi  ja  40 tundi praktilist tööd

KASUTATAV METOODIKA:  kommunikatiivne õpetamismeetod

ÕPPEKEEL: vene, eesti

A0-A1-TASEME KURSUSE TEMAATIKA
Teemad                                                           Grammatika
Hello! Numbrid 1-10.

Hääldamine.

Asesõnad: mina ja sina, “be” vormid
Kust Te pärit olete? Maad. Asesõnad: tema.  “be” vormid
Rahvused. Numbrid 11-20. Rahvuste omadussõnad, asesõnad meie, teie, nemad.

 

Tähestik. Kuulamine.
Igapäevased asjad. Numbrid 20-100. Ainsus and mitmus. Artiklid: a/an, the
Pere ja sõbrad. Possessiivomadussõnad.
Igapäeased omadussõnad (värvid, kiire, aeglane, suur, võike, jne) Omadussõnad.
Kuidas end tutvustada?

Kuulamine

Igapäevased verbid: elama, omama, rääkima, jne. Elustiil. . Lihtolevik.
Söök ja toit, joogid. Lihtolevik
Ametid ja ametikohad.. Lihtolevik
Mis kell?

Kuulamine

Tavaline päev (ärkama, poodlema, sporti tegema, jne.

Rääkimine: minu tavaline päev.

Määrsõnad lihtminevikus
Vaba aeg, hobid. Vestlus. Sõnajärg küsimustes.
Mida oskate? Igapäevased verbid: nägema, kuulama, parkima, tulema,. Can/can’t.
Hinnad. Kuulamine
Kuulsus. Eessõnad. Lihtminevik.
Kordamine: minu päev, igapäevased verbid. Lihtminevik. Irregulaarsed verbid.
Elumuutused. Igapäevased verbid: sisse/välja lülitama, leidma, otsima, jõudma, jne. Lihtminevik. Regulaarsed verbid.
Kuupäevad.

Kuulamine: Millal on Sinu sünnipäev?

Hotellid. Reisimine.

 

Eessõnad: in, on, under.

There is/There are.

Kohad ja linnad. Sõnavara: lennujaam, pank, apteek, peatus, jne Lihtminevik: there was/there were.

 

Arvastuse lugu. Igapäevased verbid (kordamine). Lihtmineviku  kordamine. Asesõnade käänamine.
Aga mis Teie arvate?

Kuulamine.

Vaba aeg. Tegevused: ujumine, matkamine, lugemine, jne. Like + V+ing.
Unistuse reid: tulevik. Tuleviku sõnavara: varsti, järmisel nädalal, jne. Tulevik “Going to” fraasiga.
Ilm. Sõnavara: päike, vihm, lund, palav, külm, jne. Ennutstus tulevikuks “Going to”  fraasiga.
Tee juhised.

Kuulamine: (minge otse edasi, pöörake vasakule, jne.)

Õppetegevused

Kuuldu mõistmine:

 

Loetu mõistmine:

 

Üldine rääkimisoskus:

Üldine kirjutamisoskus:

Kursuse oodatavad õpitulemused:

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

ÕPPEKIRJANDUS:

New English File Beginner (Clive Oxenden, Christina Lethem-Koenig, OUP)

LISAMATERJAL: English Grammar in Use (Elementary), Vocabulary in Use (Elementary)