Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

A2- taseme eesti keele õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  A2- taseme eesti keele õppekava
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena
 3. Õpiväljundid:
  Kursuse läbinu:

  • oskab kasutada viisakusfraase;
  • suudab koostada lihtsamaid kirju;
  • jutustab oma töö- ja puhkepäevast, sünnipäevast;
  • tutvustab ennast, räägib oma perest, sõbrast, sugulastest ja kodust, kasutades olevikku ja lihtminevikku;
  • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
  • rakendab omandatud sõnavara piltide ja visiitkaartide kirjeldamisel;
  • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega.
 4. Õpingute alustamise tingimused:
  Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud A2-taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
  A1-tasemelt A2-tasemele jõudmiseks kulub 190 tundi:

  • 140 tundi on kontaktõpet, millest 30 tundi on võimalik sooritada virtuaalses

  õppekeskkonnas Skype, Viber´i, Telegrammi´i, Facebook´i ja e-maili vahendusel). Lisaks on 50 tundi iseseisvat tööd (sh 30 virtuaalses õppekeskkonnas www.meis.ee, www.keeleklikk.ee ja www.innove.ee). Koju antakse vastavalt läbitud teemale jooksvad iseseisvad tööd (näiteks läbitud teemal lühijutu koostamine, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika-ja struktuuri testi tegemine, pildi kirjeldus, antud teema raames küsimuste
  koostamine, virtuaalse ülesande sooritamine). A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad
  materjali omandamise kiirust, sõnavara laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust. Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus.
  Kursuse pikkuseks on 1(üks) akadeemiline õppeaasta. Intensiivkursuse puhul on õppeperiood lühem.

  Õppe-eesmärk:
  Keeleseaduse alusel nõutavaks eesti keele A2- tasemeeksamiks ettevalmistamine.

 6. Õppe sisu:
Teemad Keeleteadmised
1. Kas Te räägite eesti keelt?

 • Saame tuttavaks!
 • Minu nimi on ...;
 • Milline haridus, perekonnaseis, amet, aadress ja kontakttelefon Teil on?
Tähestik

Küsisõna kas?

Verbide pööramine olevikus

Mitmus

2. Mis kell on? Saame kokku teisipäeval!
Minu päev.

 • Nädalapäevad, kuud ja aastaajad;
 • Kuulatud dialoogide põhjal küsimustele vastamine;
 • Igapäevased tegevused;
 • Loovteksti koostamine teemal "Minu päev" (teksti pikkus – 30 sõna);
 • Küsimustele toetudes sünnipäevakutse koostamine (teksti pikkus – 25 sõna).
Arvsõnad

Igapäevaseid toiminguid kirjeldavad verbid ja nende pööramine

Eitav kõne

Kohakäänded

3. Mis sulle maitseb? Minu lemmiktoit. Rahvusköök

 • Söögid ja joogid;
 • Puu- ja köögiviljad;
 • Minu lemmiktoit;
 • Piimaga või piimata?
 • Kuulutused ja reklaam;
 • Piltide kirjeldamine, küsimuste esitamine ning küsimustele vastamine teemal "Toit";
 • Valikvastustega kuulamisülesande tegemine lemmiktoidu  teemal.
Tegusõna pööramine (maitsma-verb)

Ilmaütlev ja kaasaütlev kääne

Omadussõnad

4. Minu pere ja sugulased

 • Pereliikmed ja sugulased;
 • Piltide kirjeldamine ja küsimustele vastamine teemal "Mina ja pere" ;
 • Kus ja kellena te töötate?;
 • Funktsionaalne lugemine "Kelleks saada";
 • Loovteksti koostamine teemal "Mina ja minu pere" (teksti pikkus – 30 sõna);
Nimede õigekiri Saava ja oleva käände kasutus
5. Kus sa eile olid? Tähtpäevad

 • Küsimuste esitamine ja vastamine ideekaardi põhjal "Tähtpäevad“ ja "Mida kinkida?“
 • Funktsionaalne lugemine "Tiina sünnipäev;
 • Loovteksti kirjutamine teemadel "Minu möödunud sünnipäev" ning "Möödunud puhkus";
 • Küsimuste esitamine ja vastamine ideekaardi põhjal "Tähtpäevad“ ja "Mida kinkida?“
Tegusõnade pööramine lihtminevikus (minema-, käima-, tulema-verb)

Kohakäänded

6. Külas on hea, kodus veel parem. Elukoht ja mööbel

 • Kus sa elad? Kodu ja ümbruskonna kirjeldus;
 • Milline? Missugune? Mitmetoaline? Mitmekorruseline?
 • Avalik reklaam. Korterite müügikuulutused;
 • Maksmine;
 • Minu lemmiktuba. Mööbel ja kodumasinad;
 • Kodused tööd ja tegemised;
 • Loovkirja koostamine teemal "Minu uus korter" (teksti pikkus – 30 sõna), küsimustele toetudes soolaleivapeole kutse vormistamine;
Järgarvud

Maksma-verb

Tagasõnad

Koduseid töid kirjeldavad verbid ja nende pööramine

Värve ja suurust kirjeldavad omadussõnad

Värvid

7. Ega haigus käi mööda puid, vaid mööda inimesi!

 • Kuidas Te end tunnete? Piltide kirjeldus;
 • On Teil midagi peavalu vastu? Avalik reklaam;
 • Funktsionaalne lugemine "Olen haige“;
 • Küsimustele toetudes kirja vormistamine teemal "Olen haige. Ei saa Teiega kokku saada/tööle tulla";
 • Funktsionaalne lugemine : " Jäin haigeks", avalikud teated;
 • Piltide kirjeldamine ja küsimustele vastamine teemal "Arsti juures".
Verbid: haigeks jääma, terveks saama, külma saama, valutama

Omadussõna võrdlusastmed

Sidesõnad

Käskiv kõneviis

8. Vaba aeg. Huvialad. Sport meie elus

 • See on minu lemmiktegevus. Vaba aeg ja hobi;
 • Kas sa oled tervise- või tugitoolisportlane? Millega sa tegeled?
 • Kuulamisülesanded. Lugemistestid teemal "Sport";
 • Loovkirjutamine "Minu hobi"/ "Minu puhkepäev" (teksti pikkus – 30 sõna).
Käima-, tegema tegelema-verbid

Emotsiooni ja suhtumist kirjeldavad omadussõnad

Tegevus- ja tegijanimi

9. Narri meest, aga mitte mehe mütsi!

 • Mis Teil täna seljas on?;
 • Oi, kui ilus värv! Dialoogid "Poes";
 • Piltide kirjeldamine ning küsimuste esitamine ja nendele vastamine  teemal “Riided"
Kandma-verb

Omadussõnad

10.Tasa sõuad, kaugele jõuad. Reisimine ja puhkus. Ilm

 • Kus sa sel suvel käisid? Millega? Kellega?;
 • Mida pakett sisaldab? Avalik reklaam;
 • Täna on ilus ilm;
 • Loovteksti  koostamine teemal "Minu meeldejäävam puhkus" (teksti pikkus – 30 sõna);
 • Piltide kirjeldamine ning küsimuste esitamine ja nendele vastamine teemal “Reisimine";
 • Valikvastustega kuulamisülesande tegemine reisimise ja ilma teemal.
Kaasaütlev kääne

Lihtminevik

Kohakäänded

Omadussõnad

11. Loodus meie ümber

 • Minu lemmikloom;
 • Loomaias. Loomade nimetused;
 • Eesti metsas. Eesti loomad ja linnud;
Hoolitsema-verb

Omadussõnad

12. LÕPUTEST

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd,  rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused. Eelistame kommunikatiivset õpetamist. Õpetaja valib õppetöö käigus harjutused ja tegevused, mis
on õppijale jõukohased ja arendavad, jälgib õppija arengut ning suunab teda iseseisvale tööle.

 1. Õppekeskkonna kirjeldus:
  Lisatud eraldi dokumendina.
 2. Õppematerjalide loend:
  Kinnitame, et A&E Keeltekoolis  on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.
  BAASÕPIKUD:

  • Magnus, M.Simmul, Tere! 2009 (vene/inglise keele baasil);
  • Magnus, M.Simmul, Tere jälle! 2010 (vene/ inglise keele baasil)

  Lisaks tundide käigus kasutame ja õpetame kasutama elektroonilisi õppevahendeid:

  • sõnaraamatut eki.ee;
  • videokursust keeleklikk.ee;
  • SA INNOVE kodulehel olemasolevat materjali (www.meis.ee, eksami näidiseid);
  • efant.ee
 3. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Kursuse lõpetamise eelduseks on A2- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 "Õpiväljundid. Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.
 4. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-12
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509