Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe
Quality assurance of training

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Võõrkeelte õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2. A&E Keeltekoooli õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused ja kord;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide võõrkeele tasemest, vajadustest ja olevatest oskustest. Iga keelekursus peab aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi (sooritada tasemeeksamit, saavutada kõrgemat oskuse taset, jne.).
4. Iga kursuse juures on viide kehtivale õppekavale.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. A&E Keeltekool MTÜ kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal.
2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid. Klientide tagasiside on aluseks töövõtulepingu pikendamiseks või katkestamiseks.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Kõik kursused on A&E Keeltekooli kodulehel ja Facebook´is vähemalt nädala enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel ja Facebook´is avaldatud e-postil või telefonil.
2. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust A&E Keeltekooli juhataja poolt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale. Kursusele registreerujad saavad testida oma keeleoskust suulise ja kirjaliku firmasisese testi abil või registreerudes proovitundi.
3. Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta.
4. Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
5. Keeltekoolil on õppeklassid Tallinnas, Lembitu tn 8-12. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase tehnikaga. Igas õppeklassis on tehnika kuulamisülesannete läbiviimiseks.
6. Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjalid vajadusel paberkandjal.
7. Keeltekool tagab igale koolitusel osalejale võimaluse keeta kohvi ja teed kooli eesruumis.

Tagasiside kogumise kord

1. A&E Keeltekool küsib peale igat keelekursust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti intervjuuna kooli juhtkonnaga.
2. A&E Keeltekool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, aadress, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509