Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

A2-taseme inglise keele õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  A2-taseme inglise keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, inglise keel võõrkeelena.
 3. Õpiväljundid
  Kursuse läbinu:

  • oskab kasutada viisakusfraase;
  • suudab koostada lihtsamaid kirju;
  • jutustab oma töö- ja puhkepäevast, sünnipäevast;
  • tutvustab ennast, räägib oma perest, sõbrast, sugulastest ja kodust, kasutades olevikku ja lihtminevikku;
  • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
  • rakendab omandatud sõnavara piltide ja visiitkaartide kirjeldamisel;
  • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega.
 4. Õpingute alustamise tingimused:
  Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud A2-taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal. Õppeesmärk: A1-tasemelt A2-tasemele jõudmiseks kulub 190 tundi:
  • 140 tundi on kontaktõpet, millest 30 tundi on võimalik sooritada  virtuaalses

  õppekeskkonnas Skype, Viber´i , Telegrammi´i, Facebook´i ja e-maili vahendusel). Lisaks on 50 tundi iseseisvat tööd (sh 30 virtuaalses õppekeskkonnas http://www.learn-english-online.org/, http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ ja http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml). Koju antakse vastavalt läbitud teemale jooksvad iseseisvad tööd (näiteks läbitud teemal lühijutu koostamine, teemapõhine
  funktsionaalne lugemine, grammatika-ja struktuuri testi tegemine, pildi kirjeldus,  antud teema raames küsimuste koostamine, virtuaalse ülesande sooritamine). A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika
  olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust, sõnavara laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust. Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese
  testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus. Kursuse pikkuseks on 1(üks) akadeemiline õppeaasta. Intensiivkursuse puhul on õppeperiood lühem.

  Õppe-eesmärk:
  A2 taseme omandamine.

 6. Õppe sisu:
A2- TASEME KURSUSE TEMAATIKA
Teemad Keeleteadmised
1. Nice to meet you! My name is … I am from…

 • Introductions;
 • Numbers 1-20, days of the week;
 • Vowel sounds, word stress;
 • Countries and nationalities;
 • Numbers 20-1000;
 • Personal information. Introducing others;
 • His name is… ;
 • The alphabet;
 • Writing: completing an application form;
 • Practical English: Arrivals (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine).
Personal pronouns.

Verb "be". Present Simple for "be": positive, negative and interrogative sentences.

Possessive adjectives.

2. Our room and classroom. Classroom behavior. Let’s do…

 • Vocabulary: classroom objects, common objects, etc;
 • Adjectives, colors;
 • Feelings (happy, upset, hungry, etc.);
 • Revision.
Articles.

Single/plural nouns.

This/that-these/those.

Modifiers: very, quite, really

3. Things I love about Britain. What I love about Estonia. Where do you work?

 • Verb phrases (read a newspaper, listen to the radio, go for a walk, etc);
 • Jobs;
 • Question words;
 • Writing: creating a personal profile on the internet;
 • Practical English: Coffee to take away (listening to the dialogues and making up similar dialogues, role-play).
Present Simple for other verbs (positive, negative, interrogative), third person –s.

Word order in questions.

Sentence stress.

4. Is she his wife or his sister? My day. Healthy lifestyle.

 • Family;
 • Everyday activity (get up, go to work, get home);
 • Picture description, making and answering questions;
 • Adverbs and expressions of frequency (often, usually, every day);
 • Writing: a magazine article "My Favorite Day".
Possessive case, whose?;

Prepositions of time and place (in, on, at).

Position of adverbs and expressions of frequency in a sentence.

5. Can you do it? Arts. Do you like your neighbors? What’s the weather like today?

 • Verb phrases (play the guitar, sing a song, etc.);
 • The weather and seasons;
 • Vocabulary: clothes;
 • Writing: a post on a social networking site;
 • Practical English: In a Clothes Shop (listening to the dialogues and making up similar dialogues, role-play).
Can/can’t.

Present Continuous.

6. History. At the National Gallery. Going out. A night to remember.

 • Word formation: jobs (paint/painter, music/musician, etc);
 • Past time expressions (yesterday, a week ago, etc.);
 • Verbs go, have, get;
 • Practical English: Getting Lost. Maps (listening to the dialogues and making up similar dialogues, role-play).
Past Simple for "be": was/were.

Past Simple: regular verbs.

Past Simple: irregular verbs.

7. Reading in English. My favourite time of day is … Music.

 • Phone language (pick up, answer, hang up, etc.);
 • Dates, ordinal numbers;
 • Music;
 • Writing: an informal email.
Objective pronouns.

Like, love, hate, mind + Ving.

Revision: be or do in questions.

8. Detective stories. A house with a history: ghosts. A night in a haunted hotel.

 • Irregular verbs (3 forms);
 • The house, things around the house, furniture;
 • Preposition of place and movement;
 • Pronunciation: silent letters
 • Writing: a description of my home.
Revision: Past Simple (regular and irregular verbs).

There is/there are; some/any + plural nouns.

There was/there were.

9. Food diary. Diet. Food containers. Questions and answers: do you watch quiz programs?

 • Food;
 • Food containers (a pack of butter, a carton of milk, etc.);
 • High numbers;
 • The diphthong /ea/;
 • The intonation: sentence stress.
Countable and uncountable nouns; a/an, some/any.

Quantifiers: how much, how many, a lot of, none, etc.

Comparative adjectives.

10. Driving in town. Places and buildings. Holidays. What is going to happen?

 • Places and buildings (a market, a square, a pharmacy, etc.);
 • Holidays – destinations, means of transportation.
 • Verb phrases (be lucky, get a lot of money, move house);
 • Sentence stress
 • Writing: a formal email (booking a hotel).
Superlative adjectives.

Be going to V for plans and predictions.

Future time expressions.

11. Do you believe your first impressions? What do you want to do? The internet. Men and women: different worlds?

 • Common adverbs;
 • Word stress;
 • Verbs that take the infinitive (want, learn, need, etc.);
 • The internet.
Adverbs (manners and modifiers) – dangerously, well, badly, really, quite, etc.

Verbs + to+ V.

Articles.

12. Which is better: a book or a film? I have never been there! Destinations.

 •  Books and films (based on, download a soundtrack, appear in a film, etc.);
 • Irregular past participles;
 • Revision: sounds.
Present Perfect.

Present Perfect or Past Simple?

Revision: question formation.

LÕPUTEST

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd,  rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused. Eelistame kommunikatiivset õpetamist. Õpetaja valib õppetöö käigus harjutused ja tegevused, mis
on õppijale jõukohased ja arendavad, jälgib õppija arengut ning suunab teda iseseisvale tööle.

 1. Õppekeskkonna kirjeldus
  Lisatud eraldi dokumendina.
 2. Õppematerjalide loend:
  Kinnitame, et A&E Keeltekoolis  on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.BAASÕPIKUD:

  • English File Elementary, 3rd edition (Clive Oxenden, Christina Lethem-Koenig and Paul Seligson, Oxford University Press, 2012);
  • New English File Beginner (Clive Oxenden, Christina Lethem-Koenig and Paul Seligson, Oxford University Press, 2011).

  Lisaks kasutame erinevaid materjale ja elektroonilisi õppevahendeid.

 3. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:Kursuse lõpetamise eelduseks on A2- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 "Õpiväljundid".Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvule.
 4. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust inglise filoloog või inglise keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2-aastase töökogemusega, hindame eelkõige inglise keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509