Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

A0 - A1- taseme eesti keele õppekava

Eesti keele kursus, tase A0 – A1

Kursuse kogumaht on 80 tundi, millest 50 on  kontakttundi  ja  30 tundi praktilist tööd

KASUTATAV METOODIKA:  kommunikatiivne õpetamismeetod

ÕPPEKEEL: vene, eesti,  inglise

A0-A1-TASEME KURSUSE TEMAATIKA
Teemad                                                           Grammatika
1. Tere!

2. Palun ja aitäh!

3.  Kas te räägite eesti keelt?

4. Minu nimi on...

5. Mis kell on?

6. Kordamine on tarkuse ema (1.-5.)

Tähestik

Asesõnad

Olema- , minema-, käima-, sõitma-verbid

Mitmus

Arvsõnad

7. Kuidas läheb?

8.Saame kokku teisipäeval.

9. Millal on sinu sünnipäev?

10. Kus sa praegu oled?

11. Hallo! Kas Pille on kodus?

12. Harjutamine teeb meistriks ( 6.-10.)

Ainsuse nimetav, omastav, osastav kääne

Kohakäänded

Arvsõnade käänamine

Küsisõnad

13. Kui palju pilet maksab?

14. Soovin taksot tellida.

15. Tõmmake! Lükake!

16. Ma helistan sulle kohe tagasi!

17. Vaata hinda!

18. Mis sulle maitseb?

19. Palun üks kohv koorega.

20. Küll küllale liiga ei tee (13.-20)

Ma- ja da-infinitiiv

Nimesõnade käänamine

Mitmuse nimetav, omastav, osastav kääne

Tegusõna pööramine

Lihtminevik

 

 

21. Minu sugulased

22. Täitke trükitähtdega!

23. Häid pühi!

24. Kordamine

25.  A1-taseme test.

Liitsõnad

Tegusõnade rektsioon

Tingiv kõneviis

Õppetegevused

Kuuldu mõistmine:

 • Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • Mõistab ennustatava sisuga, lühikesi, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid;
 • Mõistab lihtsaid juhiseid;
 • Mõistab põhimises lühikesi, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestisi, mis puudutavad ennustatava sisuga igapäevaseid asju;

 

Loetu mõistmine:

 • Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu;
 • Oskab nimestikest leida ja muust eristada vajalikku teavet;
 • Mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju;
 • Mõistab lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.

 

Üldine rääkimisoskus:

 • Oskab kasutada sagedasemaid sõnu ning käibefraase;
 • Oskab jutustava või kirjeldava teksti moodustamiseks kasutada sidumata lauseid või seob oma jutu lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, „sest”, „et”;
 • Oskab vahetada lühikesi lauseid, kuid ei suuda vestlust ülal hoida

Üldine kirjutamisoskus:

 • Oskab kirjutada igapäevastel teemadel lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate sidesõnadega nagu „ja”, „ning”, „aga”, „sest”, „et”;
 • Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid lugusid inimestest, asjadest ja oma igapäevaelust;
 • Oskab üle küsida lihtsat faktiteavet;
 • Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju;

Kursuse oodatavad õpitulemused:

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

ÕPPEKIRJANDUS:

I.Magnus, M.Simmul.Tere!2009 (vene ja inglise keele baasil);

LISAMATERJAL:

 • Pesti, E nagu Eesti. Tallinn.
 • SA INNOVE (Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse) näidistestid
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509