Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

A0-taseme vene keele õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  A1-taseme vene keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm: 
  Võõrkeeled ja –kultuurid. Vene keel võõrkeelena.
 3. Õpiväljundid
  Kursuse läbinu:
 • Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada.
 • Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele.
 • Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
 1. Õpingute alustamise tingimused:
  Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud A1-taseme omandamisest.
 2. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
 3. Õppeesmärk: A0-tasemelt A1-tasemele jõudmiseks kulub 120 tundi:

Õppe-eesmärk:
A1 taseme omandamine.

 1. Õppe sisu:
Teemad Grammaatika
Имя, профессия. Кто это? Что это? Род существительных, личные местоимения
Знакомство. Как вас зовут? Что вы делаете? Винительный падеж личных местоимений, 1 и 2 спряжения глаголов
Что они делают?  Это студунты. Это студентки. Множественно число существительных.
Мо семья. Это чей дом? У меня есть дом. Притяжательные конструкции.
Погода и климат. Где вы живете? У вас зимой холодно? Числительные. Прошедшее время глаголов.
Мой день. Днем я был на работе и в ресторане. Предлоги В/НА, наречи времени, глаголы «вставать», «давать».
Ваш город красивый? Какой это город? Это старый город. Прилагательные и наречия.
Магазин «Одежда». У вас ест красные рубашки?  Я хочу эту красную рубашку. Цвета. Винительный падеж одушевлённых и неодушевлённых существительных. Указательные прилагательные. Глагол «хотеть».
Языки и страны. В Испании говорят и пишут по-испански. Неопределённо-личные конструкуции. Глагол «писать». Трудности произношения.
В городе. В каком городе? На какой улице? Имя прилагательное.
Дом и квартира. В нашем доме есть лифт? Что у вас в гостиной? Предложный падеж притяжательных  местоимений.
Магазин «Продукты». Где и что вы покупаете? Трудности 2-го спряжения глаголов. Глагол «брать».
План на неделю. В среду у меня была встреа. В + винительный падеж. Конструкция «у меня был».
Летний отдых. Летом мы катаись на велосипеде. Возвратные глаголы. Глаголы «мочь» и «уметь».
Культура. Я люблю свой город, потому что он очень красивый. Местоимение «свой», союзы «потому что», «поэтому».
Городской транспорт. Сегодня я иду... Я езжу на метро. Глаголы движения (1).
Путешествия. Гду вы были? Куда вы ездили? Глаголы движения (2).
Транспорт. Я не люблю ездить на поездах. Глаголы движения (3).
Что у вас есть и чего нет? Чей? У Анна нет... У Анны не было... Родительный падеж, единственное число. Родительный падеж с предлогами. Винительный падеж (одушевлённые существительные).
Гостиница. Поездки. Откуда, куда? На чём мы ездим, плаваем, летаем? Глаголы движения (4). Предлоги ИЗ/С + родительный падеж.
Кухня. Ресторан. Сколько в городе хороших ресторанов? Родительный падеж.
Не говори, что делал, а говори, что сделал. Вчера я писалд три письма. Я написал три письма. Вид глагола: значение, употребление. Глаголы и выражение времени.
День рождения. Кому? Чему? Мне 25 лет. Мне холодно. Мне нравится... Дательный падеж. Категори состояния. Модальные слова.
Телефон. Скажите... Передайте, что/чтобы.. Повелительное наклонение: оразование и употребление. Императивные конструкции.
Биография. С кем? С чем? Кем она хочет быть? Творительный падеж. Творительный падеж с предлогами.
Где и когда лучше? Этот дом лучше, чем тот. Это самый красивый дом. Сравнительные и превосходные степени сравнения прилагательных и наречий.
Как пройти в музей? Куда он пошёл? Откуда вы приехали? Глаголы движения с префиксами.

Õppetegevused

Kuuldu mõistmine:

 • Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • Mõistab ennustatava sisuga, lühikesi, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid;
 • Mõistab lihtsaid juhiseid;
 • Mõistab põhimises lühikesi, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestisi, mis puudutavad ennustatava sisuga igapäevaseid asju;

 

Loetu mõistmine:

 • Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu;
 • Oskab nimestikest leida ja muust eristada vajalikku teavet;
 • Mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju;
 • Mõistab lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.

 

Üldine rääkimisoskus:

 • Oskab kasutada sagedasemaid sõnu ning käibefraase;
 • Oskab jutustava või kirjeldava teksti moodustamiseks kasutada sidumata lauseid või seob oma jutu lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, „sest”, „et”;
 • Oskab vahetada lühikesi lauseid, kuid ei suuda vestlust ülal hoida

Üldine kirjutamisoskus:

 • Oskab kirjutada igapäevastel teemadel lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate sidesõnadega nagu „ja”, „ning”, „aga”, „sest”, „et”;
 • Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid lugusid inimestest, asjadest ja oma igapäevaelust;
 • Oskab üle küsida lihtsat faktiteavet;
 • Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju;

Kursuse oodatavad õpitulemused:

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

ÕPPEKIRJANDUS:

Чернышов С. И. «Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс».

LISAMATERJAL:

Миллер Л., Политова Л. "Жили-были..."

Антоновой В., Нахабиной М. "Дорога в Россию".

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509