Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

A2- taseme eesti keele õppekava

A2.1. eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: A2.1. eesti keele kursuse õppekava
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe
 1. Õpiväljundid. Kursuse läbinu:
 • oskab tervitada külalisi/vastuvõtjat ning inimesi tutvustada;
 • vastab külaliste/vastuvõtja tänuavaldustele ja ise tänab ning jätab hüvasti;
 • mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, läbitud teemade kohta nagu näiteks inimese tutvustus, enesetunne, teenindusasutuse asukoht ja lahtiolekuaeg, küllakutse jm;
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma töö- ja puhkepäeva, sõpru ja perekonda, enesetunnet, toitumisharjumusi ning saab sarnastest kirjeldustest aru;
 • omab baassõnavara, mõistab lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;
 • oskab pidada lühikest (telefoni)vestlust, esitada oma soove ja vastata lühidalt küsimustele;
 • oskab esitada lihtsaid küsimusi ja üle küsida lihtsat faktiteavet;
 • oskab kirjutada lihtsaid isiklikke kirju, lühikesi ja lihtsaid lugusid inimestest, möödunud päevast või sündmustest, koostada küllakutseid;
 • oskab kasutada põhigrammatikat (asesõnad, verbide pööramine, käänded, tegusõna olevik ja lihtminevik, ma- ja da- infinitiiv, arvsõnad, käskiv ja tingiv kõneviis, nimisõnade mitmus).
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kes ei ole varem eesti keelt õppinud.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

A2.1. kursuse kogumaht on 95 tundi, millest on 70 kontakttundi ja 25 tundi iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

A2.1. kursus sobib õppijatele, kes on omandanud A1- taseme, kuid kellel puudub A2- taseme kursuse läbimise kogemus.

Kursus põhineb I. Manguse, M. Simmuli õpikul „Terel!”

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks rühma- ja paaristööd, mänge, video- ja audiomaterjali. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisev töö: lihtsamaid tõlkimis- ja kuulamisharjutusi, tekstide lugemist ja ümberjutustamist.

Teemad

Grammatika

1. Endast ja teistest rääkimine:

 • tervitamine ja hüvastijätmine;
 • viisakusfraasid;
 • enda ja sõprade tutvustamine;
 • kellaaja küsimine;
 • päevatoimetuste kirjeldus.
 • Asesõnad;
 • tegusõna pööramine olevikus;
 • verbid: olema , rääkima, oskama, aru saama;
 • igapäevaseid toiminguid kirjeldavad verbid;
 • nimisõnade mitmus;
 • arvsõnad.
2. Igapäevaelu. Lühivestlused:

 • telefonivestlused: kohtumise määramine, külla kutsumine, teenuste tellimine telefoni teel;
 • ametlikud ja mitteametlikud lühidialoogid: lihtsamate ankeetide täitmine, info küsimine sünnipäeva, kursuste ja kohtumiste kohta.
 • puhkepäeva toimetuste kirjeldus;
 • kutsed, kutsete koostamine.
 • Ainsuse nimetav, omastav ja osastav kääne;
 • kohakäänded;
 • verbid: käima, elama, asuma, töötama;
 • küsisõnad.
3. Enesetunne, tervis:

 • enda või tuttava halvast enesetundest teatamine, lühike tervisliku seisundi kirjeldus;
 • info küsimine arsti vastuvõtuaegade kohta;
 • lühiteade vormistamine haigeks jäämise kohta.
 • Verbid: haige olema, haigeks jääma, valutama,

terveks saama;

 • Lihtminevik.
4. Transport. Teenindus:

 • dialoogid bussi-, rongi või lennujaamas;
 • takso tellimine telefoni teel;
 • soovide teatamine ja küsimine: kas saab tasuda sularahas või pangakaardiga, kuidas saab piletit broneerida jm;
 • juhendite ja siltide põhisisu.
 • Ma- ja da-infinitiiv;
 • käskiv kõneviis.
5. Söök ja jook:

 • oma igapäevaste toitumisharjumuste kirjeldus;
 • info hankimine erinevate söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaja ja hinnaklassi kohta;
 • laua broneerimine;
 • menüü põhjal söögi ja jookide tellimine;
 • lihtsama retsepti umber kirjutamine ja koostamine.
 • Maitsma- verb;
 • toiduainete käänamine (põhivormid);
6. Tähtpäevad:

 • tähtpäevade nimetused;
 • õnnitlused erinevate tähtpäevade puhul;
 • möödunud tähtpäeva kirjeldus;

 • küllakutsed.

 • Verbid: tähistama, pidama, soovima;
 • tingiv kõneviis.
7. Pere ja sugulased:

 • enda pere kirjeldus;

 • oma perekonnaliikmete ja sugulaste tutvustus (amet, haridus, hobid ja huvid);
 • loetud tekstide ümberjutustamine.
 • Meeldima –verb
 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutitega, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid.

Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

  Põhiõpik: I.Magnus, M.Simmul. Tere!

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

9.1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele
väljastab  A&E Keeltekool tõendi esimese A2 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

A2.1 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid A2.2 taseme rühmas.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

A2.2. eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: A2.2. eesti keele kursuse õppekava
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe
 1. Õpiväljundid. Kursuse läbinu:
 • vastab lihtsatele küsimustele oma ameti ja töökoha kohta ning esitab samalaadseid küsimusi;
 • jutustab lühidalt oma kodukohast, harrastustest ja reisimiseelistustest;
 • kirjeldab oma kodu sisustust, enesetunnet, möödunud puhkust ja lemmiklooma;
 • küsib infot arsti vastuvõtuaegade ja asutuste lahtiolekuaegade kohta;
 • saab aru lihtsatest sooduspakkumistest ja avalikust reklaamist;
 • hangib konkreetset laadi infot spordiasutuse, reisimisfirma või poe asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta;
 • küsib põhiteenuseid ning vastab teenindaja lihtsatele küsimustele;
 • teatab, kas soovib teenuse eest tasuda sularahas või pangakaardiga;
 • mõistab lihtsaid teenusetutvustusi, juhendeid ja siltide põhisisu;
 • teatab oma sõidu sihtpunkti ja transpordieelistusi;
 • oskab kutsuda kaaslast meelelahutus- või kultuuriüritusele ning ise samalaadsele kutsele vastata, jätta ja edastada lühikesi sõnumeid ja teateid leitud või kaotatud eseme või looma kohta;
 • rakendab omandatud sõnavara piltide ja visiitkaartide kirjeldamisel;
 • oskab esitada lihtsaid küsimusi ja üle küsida lihtsat faktiteavet;
 • teab ja kasutab põhigrammatikat (asesõnad, verbide pööramine, tagasõnad, tegusõna olevik ja lihtminevik, ma- ja da- infinitiiv, käänded, küsisõnad, arvsõnad).
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel A2.1.  

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele A2.1 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

A2.2. kursuse kogumaht on 95 tundi, millest on 70 kontakttundi ja 25 t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

A2.2. kursus sobib õppijatele, kes on omandanud A2.1- taseme ning on huvitatud eesti keele tasemeeksami sooritamisest ning edaspidistest keeleõpingutest.

Kursus põhineb I. Manguse, M. Simmuli õpikul „Tere jälle!”

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks rühma- ja paaristööd, mänge, video- ja audiomaterjali. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisev töö: tõlkimis- ja kuulamisharjutusi, tekstide lugemist ja ümberjutustamist, kirjade kirjutamist, piltide kirjeldamisega seotud ülesandeid.

Teemad

Grammatika

 1. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht:
 • kodu ja ümbruskonna kirjeldus, vestluspartnerilt sama laadi info küsimine;
 • avalik reklaam, korterite müügikuulutused;
 • mööbel ja kodumasinad, oma majapidamise kirjeldamine;
 • loovkirjutamine “Minu lemmiktuba”;
 • loovkirja koostamine teemal "Minu uus korter";
 • küsimustele toetudes soolaleivapeole kutse vormistamine;
 • kodused tööd ja tegemised, küsimuste esitamine.
 • Küsisõnad:

Milline? Missugune? Mitmetoaline? Mitmekorruseline?

 • koduseid töid ja

toiminguid kirjeldavad verbid;

 • tagasõnad;
 • maksma-verb.
 1. Enesetunne, tervis ja heaolu:
  • piltide kirjeldamine ja küsimustele vastamine teemal "Arsti juures";
 • funktsionaalne lugemine: "Jäin haigeks", avalikud teated;
 • küsimustele toetudes kirja vormistamine teemal "Olen haige. Ei saa Teiega kokku saada/tööle tulla";
 • apteegist käsimüügiravimite ostmine.
 • Verbid: haigeks jääma, terveks saama, külma saama, valutama;
 • omadussõna võrdlusastmed;
 • sidesõnad;
 • käskiv kõneviis.
 1. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 • oma huvidest, hobidest, vaba aja veetmise eelistustest rääkimine ning sel teemal küsimuste esitamine;
 • kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade;
 • piletihinna jms kohta faktiinfot hankimine ja edastamine;
 • funktsionaalne lugemine harrastuste ja vaba aja veetmise kohta;
 • loovkirjutamine “Minu lemmiktegevus”.
 • Verbid: käima, tegema, tegelema;
 • ma- ja da-infinitiiv;

 • emotsioone ja suhtumist kirjeldavad omadussõnad.
 1. Sport meie elus:
 • spordialade nimetused;
 • küsimuste esitamine ja info hankimine liikumisharrastuste kohta;
 • kuulamisülesanded ja lugemistestid teemal "Sport”, avalik reklaam;
 • loovkirjutamine “Sport minu elus”;
 • kutsete koostamine (kutse trenni, võistlustele, spordipäevadele jm).
 • Kohakäänded;
 • Verbid: käima, tegema, tegelema;
 • küsisõnad.
 1. Sisseostud. Riided:
 • riideesemete nimetused;
 • värvid ainsuses ja mitmuses;
 • riietepoes dialoogide pidamise oskus, info hankimine ja oma soovide esitamine;
 • piltide kirjeldamine ning küsimuste esitamine ja nendele vastamine  teemal “Riided";
 • isiklike lühikirjade koostamine (kutse riietepoodi või üritusele, nõu küsimine riiete osas).
 • Kandma-verb;
 • omadussõnad.
 1. Reisimine ja puhkus. Ilm:
 • piltide kirjeldamine ning küsimuste esitamine ja nendele vastamine teemal “Reisimine";
 • puhkusereisilt postkaardi kirjutamine;
 • loovteksti  koostamine teemal "Minu meeldejäävam puhkus";
 • Valikvastustega kuulamisülesande tegemine reisimise ja ilma teemal.
 • Kaasaütlev kääne;
 • lihtminevik;
 • kohakäänded;
 • omadussõnad.
 1. Elukutse, amet ja töö:
  • ametikohtade nimetused;
  • küsimustele vastamine oma ameti ja töökoha kohta ning samalaadsete küsimuste esitamine;
  • oma elukutsest ja töökohast jutustamine;
  • oma tööpäeva kirjeldus.
 • Verbid: töötama, saama
 1. Lemmikloomad:
 • loomade nimetused;
 • loovteksti  koostamine oma lemmiklooma kohta;
 • teated kadunud või leitud loomade kohta;
 • kuulamisülesanded ja lugemistekstid loomade kohta.
 • Verbid: hoolitsema, leidma, kaotama;
 • Omadussõnad.
 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutitega, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid.

Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

  Põhiõpik: I.Magnus, M.Simmul. Tere jälle!

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

9.1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele
väljastab  A&E Keeltekool tõendi teise A2 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu kohta.

A2.1 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid B1.1 taseme rühmas.

Juhul, kui on edukalt läbitud mõlemad kursused (A2.1 ja A2.2) väljastab A&E Keeltekool tunnistuse A2- taseme kursuse läbimise kohta.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509