Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

B1-taseme inglise keele õppekava

  1. Õppekava nimetus:

B1- taseme inglise keele täienduskoolitus

 1. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, inglise keel võõrkeelena.
 2. Õpiväljundid:
  Kursuse läbinu:

  • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
  • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
  • mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel;
  • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada - selgitada oma seisukohti ja plaane;
  • oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid;
  • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;
  • oskab oma arvamusi, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada;
  • saab rahuldavalt aru otsesõnalistest faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda;
  • suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus).
 3. Õpingute alustamise tingimused
  Sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B1-taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine, mis kinnitab A2-tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste olemasolu.
 4. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

  A2-tasemelt B1-tasemele jõudmiseks kulub 200 tundi:

  • 140 tundi on kontaktõpet, millest 30 tundi on võimalik sooritada  virtuaalses

  õppekeskkonnas Skype, Viber´i , Telegrammi´i, Facebook´i ja e-maili vahendusel). Lisaks on 60 tundi iseseisvat tööd (sh 30 virtuaalses õppekeskkonnas http://www.learn-english-online.org/ , http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ ja http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml ). Koju antakse vastavalt läbitud teemale jooksvad iseseisvad tööd (näiteks läbitud teemal lühijutu koostamine, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika-ja struktuuri testi tegemine, pildi kirjeldus,  antud teema raames küsimuste koostamine, virtuaalse ülesande sooritamine). A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust
  kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust, sõnavara laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust. Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist
  ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus. Kursuse pikkuseks on 1(üks) akadeemiline õppeaasta. Intensiivkursuse puhul on õppeperiood lühem.

  Õppe-eesmärk: B1- taseme omandamine.

 5. Õppe sisu
Teemad Keeleteadmised
1. Where are you from? Nice to meet you! Making choices. Art. What are you wearing?

 • Common verb phrases, spelling names and numbers. The Alphabet;
 • Describing people: appearance and personality;
 • Clothes. Prepositions of place;
 • Practical English: hotel problems (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine);
 • Writing: describing a friend.
Word order in questions.

Plural -s/-es.

Present Simple.

Present Continuous.

2. Disaster holidays. The story behind the photo. One dark October evening… - telling a story.

 • Holidays and destinations. Thing we do on holiday;
 • Prepositions of time and place: in, on, at;
 • Verb phrases (drive along the street, be in a hurry, invite somebody for dinner, etc.);
 • Sentence stress;
 • Retelling a story based on the pictures;
 • Writing: a post in the photo blog.
Past Simple: regular and irregular verbs.

Past Continuous.

Time sequencers and connectors (after that, then, although, so, etc.)

3. Plans and dreams. Travelling by plane. Arranging a meeting. What’s the word?

 • Vocabulary – travelling by plane;
 • Verbs with prepositions: arrive in, wait for, see off, etc.;
 • Arranging a meeting. Sounding friendly.
 • Paraphrasing – like, a kind, this is how, etc.;
 • Practical English – restaurant problems (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine)
 • Writing: an informal e-mail about the travel arrangements.
Be going to V for plans and predictions.

Present Continuous for future arrangements.

Defining relative clauses.

4. Generation: parents and teenagers. Housework. Shopping. Fashion.

 • Housework. Make or do?
 • Vocabulary – shopping and fashion;
 • Adjectives ending with –ed/-ing.
Present Perfect + just, yet, already.

Present Perfect or Past Simple.

Something, anything, nothing, etc.

5. Time. No time for anything. Super-cities. Food and life-style – how much is too much?

 • Time expressions – spend time, waste time, etc.;
 • Vocabulary – describing a town or a city;
 • Word and sentence stress;
 • Health and body;
 • Practical English – Shopping (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine);
 • Writing: describing the place where I live.
Comparative adjectives and adverbs. As… as.

Superlatives (+ ever + Present Perfect).

Quantifiers: too, not enough.

6. Are you a pessimist or an optimist? Promises. Dreams.

 • Opposite verbs – buy/sell, win/lose, etc.;
 • Verb + back – take back, call back, etc.;
 • Pronunciation: ‘ll/won’t/want;
 • Two-syllable words;
 • Adjectives and preposition.
Will/won’t for predictions, decisions, offers, promises.

Review of form verbs (present, past, future).

7. How to… Being happy – recipes of happiness. Learning languages.

 • Verbs + to (try to, forget to, etc…);
 • Verbs + gerund;
 • Modifiers – a bit, really, etc.;
 • Practical English – At the Pharmacy (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine);
 • Writing: a formal e-mail asking for information.
Uses of infinitive.

Uses of gerund.

Have to, don’t have to, must, mustn’t.

8. Advice: what should I do? Love stories.

 • Phrasal verbs – get;
 • Confusing verbs – look/look like, bring/take, win/earn, etc.;
 • Adverbs of manner;
 • Linking and sentence rhythm.
Should for advice.

First Conditional.

Possessive pronouns.

9. What would you do? Phobias. School, education. Talking about yourself, life stories, biographies.

 • Animals, nature;
 • Phobias and words related to fear;
 • Biographies. Telling a biography of a friend or a family member;
 • Practical English – Getting around. Getting lost (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine).
Second Conditional.

Present Perfect + for/since.

Present Perfect or Past Simple.

10. Inventions that changed our lives. Education. Decisions.

 • Verbs discover, invent, etc.;
 • School subjects;
 • Word building: noun formation;
 • Diphthongs.
Passive.

Used to V.

May/might.

11. Sport. Are you a winner? Biological clock: are you a morning person? Similarities.

 • Vocabulary: sports, expressing movement, prepositions;
 • Phrasal verbs;
 • Similarities;
 • Practical
 • English: Saying goodbye.
Expressing movement.

Word order of phrasal verbs.

So, neither + auxiliaries.

12. History: strange but true. Gossip. Revision.

 • Verb phrases (get on/off the train, belong to somebody, etc.);
 • Verbs say/tell;
 • Similarities;
 • Sentence stress, intonation;
 • Revision.
Past Perfect.

Reported speech.

Questions without auxiliaries.

LÕPUTEST

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd,  rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused. Eelistame kommunikatiivset õpetamist. Õpetaja valib õppetöö käigus harjutused ja tegevused, mis
on õppijale jõukohased ja arendavad, jälgib õppija arengut ning suunab teda iseseisvale tööle.

 1. Õppekeskkonna kirjeldus
  Lisatud eraldi dokumendina.
 2. Õppematerjalide loend:
  Kinnitame, et A&E Keeltekoolis on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.BAASÕPIK:

  • English File Pre-Intermediate 3rd Edition (Clive Oxenden, Christina Lethem-Koenig and Paul Seligson, Oxford University Press, 2011).

  Lisaks kasutame erinevaid materjale ja elektroonilisi õppevahendeid.

 3. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:Kursuse lõpetamise eelduseks on A2- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 „Õpiväljundid. Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvule.
 4. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusA&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust inglise filoloog või inglise keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2-aastase töökogemusega, hindame eelkõige inglise keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509