Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

B2-taseme eesti keele õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  B2-taseme eesti keele õppekava
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena
 3. Õpiväljundid:Kursuse läbinu:
  • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda eesti keelt emakeelena kõnelejaga;
  • oskab põhjendada ja kaitsta oma arvamust, kasutades eri tüüpi lauseid (sh ka liitlauseid ja mõnesid lauselühendeid) ning parandades end arusaamatuste korral;
  • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmel oma huvivaldkonna teemal;
  • mõistab keerukatel abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialas mõttevahetuse sisu;
  • suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi;
  • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi;
  • oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.
 4. Õpingute alustamise tingimused: Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud B2- taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on B1- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuse olemasolu. Soovituslik on eelnev B1- taseme eksami sooritus. Lisaks on kohustuslik suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: B1- tasemelt B2- tasemele jõudmiseks kulub 450 tundi:  240 tundi kontaktõpet ja  210 tundi iseseivat tööd. Iseseisvaks õppimiseks ja harjutamiseks soovitame kodulehekülge  www.innove.ee, www.meis.ee, lugeda meediat või kuulata saateid eesti keeles. Koju antakse vastavalt läbitud teemale  iseseisv töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine.
  • Pakume
  • B2.1. üldkursust pikkusega 120 kontakttundi, millele lisandub 105t iseseisvat tööd ja
  • B2.2 kursust, mis on suunatud eksamiks ettevalmistusele pikkusega 120 kontakttundi ja 105t iseseisvat tööd.

  A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust, sõnavara laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust. Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus. Kursuse täispikkuseks on 1,5
  kuni 2 akadeemilist õppeaastat. Intensiivkursuse puhul on õppeperiood lühem.

   

 6. Õppe-eesmärk: Keeleseaduse alusel nõutavaks eesti keele B2- tasemeeksamiks ettevalmistamine.
 7. Õppe sisu:
  Teemad Keeleteadmised
  1. Võõrkeele õppimine. Kursused. Täiendkoolitus

  • Kuulatud intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
  • Väitlus ja otsustamine „Pärast kooli välismaale“;
  • Poolametlike kirjade koostamine (päring keeltekooli, kirjasõbraga õppekogemuse jagamine, nõu andmine);
  • Statistikaandmete analüüs;
  • Kõnede koostamine malli järgi;
  • Malli järgi poolametliku kirja koostamine läbitud kursuste kohta;
  Rõhuliited -ki ja -gi Verbide rektsioon Sõnajärg
  2. Ametid ja töökohad

  • Tööotsimine. Tööintervjuud:
   1. intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
   2. otsustamine, kas väide on vale või õige;
   3. rollimäng „Töövestlus“ (komisjonile enda esitlemine);
  • Motivatsioonikirjad;
  • Arutelud  ja väitlused töö teemadel;
  • Asutuse tutvustus.
  Liht- ja  täisminevik Ühendtegusõnad Rektsioon (erinevused rektsioonis)
  3. Eluase ja kinnisvara

  • Kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine;
  • Diagrammide analüüs;
  • Päring kinnisvarafirmasse;
  • Teabetekstist info otsimine;
  Kohakäänded Mineviku kesksõna Tegusõna käändelised vormid
  4. Mina ja perekond

  • Arutelu ja otsustamine „Mida varem luua perekond, seda parem“;
  • Sõnavõtuga esinemine;
  • Arutelu väite põhjal „Kõigepealt tuleb teha karjääri ja alles siis luua perekond“.
  Sihitis lauses
  5. Lemmikloomad

  • Väitlused, arutelud ja otsustamine;
  • Pretensioonide esitamine;
  • Kuulatud monoloogide põhjal lünkülesande täitmine.
  Kohatagasõnade vormid Ühendtegusõnad
  6. Olmeteenused

  • Kaubandus ja tarbijakaitse (kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine; funktsionaalne lugemine);
  • Kaebuste ja tellimuskirjade koostamine;
  • Oma kauba tutvustus (sõnavõtud);
  Umbisikulise tegumoe olevik ja minevik Paronüümid ehk sarnassõnad
  7. Meedia ja reklaam. Infoallikad

  • Kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine;
  • Diagrammide analüüs;
  • Teemaga seotud lugemistestide harjutamine.
  Rõhusõnad Nimede kirjutamine ja käänamine
  8. Loodus ja varad. Loodussäästlik tarbimine

  • Kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine;
  • Keskkonnaprobleemide arutlus;
  • Arutelu ja otsustamine „Kodukoha lähedale prügi sorteerimiskeskuse ehitamine“;
  • Teemaga seotud lugemistestide harjutamine.
  Asesõnade käänamine Fraseologismid
  9. Tervis ja eluiga

  • Haiguste ennetamine;
  • Arutelud „Sport meie elus“, „Tervislik toitumine“;
  • Tervisealaste uuringute analüüs;
  • Poolametlike kirjade koostamine;
  • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide harjutamine.
  Rektsioon (saav kääne) Liitlaused Sõnajärg Süntaks
  10.Vaba aeg. Reisimine ja puhkus

  • Vaba aja veetmise võimalused (uuringute analüüs, arutelud);
  • Väitlus teemal „Reisimine ja puhkus“;
  • Päring reisifirmasse.
  Põhi- ja järgarvsõnad Liitarvsõnade käänamine
  11. Autod ja liiklus. Kavandatavad üritused

  • Väitlus „Turvalisus teedel“;
  • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine;
  • Otsustamine „Autovaba päeva poolt ja vastu“;
  • Päring autokooli.
  Kaudne kõneviis ma- ja da-tegevusnimi
  12. Kunst

  • Filmi- ja teatrikunst. Ilukirjandus;
  • Lugemiseelistused (statistikaandmete analüüs);
  • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine;
  Omadussõna võrdlusastmed Kõnekäänud ja fraseologismid
  13. Kool ja haridus

  • Era- ja riiklikud õppeasutused (arutelud ja diskussioonid, statistikaandmete analüüs);
  • Tasuta ja tasulise kõrghariduse poolt ja vastu;
  • Meie koolide põhiprobleemid;
  • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine.
  Sidesõnad Tingiv kõneviis
  14. Riik ja ühiskond. Erinevad rahvad

  • Minu Eestimaa – mis see on? (lünkvastustega lugemis- ja kuulamisülesanded);
  • Erinevad rahvused Eestis;
  • Eelarved (statistikaandmete analüüs);
  • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine.
  v- ja tav- kesksõnad
  15. Lõputest Lõputestis esinenud grammatiliste vigade analüüs

  Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, argumenteerimine, seisukohtade kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset
  õpetamist.

 8. Õppekeskkonna kirjeldus:
  Lisatud eraldi dokumendina.
 9. Õppematerjalide loend:
  Kinnitame, et A&E Keeltekoolis  on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.
  BAASÕPIKUD:

  • M. Kitsnik, Eesti keele õppekomplekt B1, B2: õpik, töövihik, CD;
  • M. Kitsnik, L. Kingisepp, Avatud uksed. Õpperaamat, 2002;
  • M. Kitsnik, Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1.2013;
  • I.Magnus, M.Simmul. Tere taas! 2015;
  • M. Kitsnik, L. Kingisepp, Avatud uksed. Audio CD-d

  Lisaks tundide käigus kasutame ja õpetame kasutama elektroonilisi õppevahendeid:

 10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Kursuse lõpetamise eelduseks on B2- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 "Õpiväljundid". Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.
 11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-12
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509