Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

B2-taseme eesti keele õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  B2-taseme eesti keele õppekava
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena
 3. Õpiväljundid:Kursuse läbinu:
  • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda eesti keelt emakeelena kõnelejaga;
  • oskab põhjendada ja kaitsta oma arvamust ning parandada end arusaamatuste korral;
  • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmel oma huvivaldkonna teemal;
  • suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi;
  • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi;
  • oskab kirjutada argumenteeritud arvamuskirjutist, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.
 4. Õpingute alustamise tingimused:

  Õpingute alustamise tingimuseks on B1- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuse olemasolu. Soovituslik on eelnev B1- taseme eksami sooritus.

 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

B1- tasemelt B2- tasemele jõudmiseks kulub 450 tundi:  240 tundi kontaktõpet ja  210 tundi iseseivat tööd.           Iseseisvaks õppimiseks ja harjutamiseks soovitame kodulehekülge  www.innove.ee, www.meis.ee, lugeda meediat või kuulata saateid eesti keeles.

Pakume:

  • B2.1. kursust kogumahuga  110 tundi, millest on 60 kontakttundi;

Esmane üldkursus. Sobib üleminekuks B1- tasemelt B2`le. Rõhk on sõnavara laiendamisel.

Kursus põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel ning I. Manguse, M. Simmuli õpikul „Tere taas!“

  • B2.2. kursust kogumahuga  110 tundi, millest on 60  auditoorse ja praktilise töö tunnid;

Sobib taasalustajatele, kes kunagi on keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada.

Kursus põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel ning M. Pesti õpikul „K nagu Kihnu!“

  • B2.3. kursust pikkusega 120 kontakttundi ja 105t iseseisvat tööd.

Kursus on suunatud eksamiks ettevalmistusele ja põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel ning M. Pesti õpikul „K nagu Kihnu!“

6. Õppe sisu:

A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust, sõnavara laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust.

Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus.

B2.1. kursuse temaatika:

 1. Keeleõõpimise retseptid;
 • kuulatud intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 • väitlus ja otsustamine „Kursuste või eraõpetaja valik“;
 • poolametlike kirjade koostamine (päring keeltekooli, kirjasõbraga õppekogemuse jagamine, nõu andmine);
 • käänded (käänete mitmus).
 1. Me oleme erinevad, kuid samal ajal sarnased;
 • kollektiivi kirjeldus;
 • enda sõnaline portree;
 • arutelud  ja väitlused töö teemadel;
 • mitmuse osastava lühike vorm
 1. Minu Eesti;
 • valupunktid;
 • arutelu „Elukoha valik“;
 • kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine
 • lihtminevik
 1. Elutee, karjäär, elukutse valik;
 • ees- ja tagasõnad;
 • arutelud  ja väitlused töö teemadel;
 • asutuse tutvustus
 1. Üks päev minu elust. Töökohustused;
 • motivatsioonikirjad;
 • intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 • verbide rektsioon;
 1. Kaebuse koostamine;
 • Poolametlike kirjade koostamine;
 • Umbisikuline tegumood;
 1. Sport meie elus. Vabanduse leiad alati. Seletuskirjad:
 • mas-, mast, -mata- vormid;
 • teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide harjutamine;
 • seletuskirjade koostamine;
 1. Erinevad maitsed;
 • lõpetamata ja lõpetatud tegevus;
 • sõnavõtuga esinemine;
 • videolõikude arutlus;
 1. Mees ja naine. Sooline võrdõiguslikus;
 • Meeste ja naiste roll ühiskonnas, soolised stereotüübid;
 • ühendverbud;
 • sõnajärg lauses.

B2.2. kursuse temaatika:

 1. Kas eesti keelel on lootust? Keele areng või reostus?
 • kuulatud intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 • väitlus ja otsustamine;
 • poolametlike kirjade koostamine;
 • olevik ja minevik
 1. Iselooma ja suhted. Koolid ja ametid;
 • kollektiivi kirjeldus; enda sõnaline portree;
 • arutelud  ja väitlused töö teemadel;
 • numbrid meie elus (kuupäevad ja aastaarvud)
 1. Haige ja terve;
 • arutelud „Kuidas parandada tervist?“
 • moloogina esinemise oskus;
 • väite põhjal tekstide kirjutamine
 1. Kodu ja loomad;
 • Kõned ja poolametlkud kirjad ettevõtte kolimise teemal;
 • arutelud teemadel „Maale elama?“, „Looma varjupaigast“;
 • intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 1. Tätpäevad. Reisisellid;
 • poolametlik kirjavahetus;
 • arutelud ja otsustamine puhkuse veetmise teemal;
 • videolõikude arutlus;
 1. Ela ja säästa;
 • keskkonnaprobleemide arutlus;
 • umbisikuline tegumood;
 1. Internet:
 • Arutelud teemadel „Internet – sõber või vaenlane?“
 • Laste võõrutamine arvutisõltuvuses;
 • Distantsõpe eelised ja puudused;
 1. Teenindus;
 • videolõikude arutlus;
 • mitmuse käänded;
 • statistikaandmete analüüs;
 1. Liiklus;
 • seletuskirjade koostamise oskus;
 • liiklusolukorra arutlus;
 • sõnajärg lauses;
 • ühendverbid

 

B2.3. kursuse temaatika:

Teemad Keeleteadmised
1. Võõrkeele õppimine. Kursused. Täiendkoolitus

 • Kuulatud intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 • Väitlus ja otsustamine „Pärast kooli välismaale“;
 • Poolametlike kirjade koostamine (päring keeltekooli, kirjasõbraga õppekogemuse jagamine, nõu andmine);
 • Statistikaandmete analüüs;
 • Kõnede koostamine malli järgi;
 • Malli järgi poolametliku kirja koostamine läbitud kursuste kohta;
Rõhuliited -ki ja -gi Verbide rektsioon Sõnajärg
2. Ametid ja töökohad

 • Tööotsimine. Tööintervjuud:
  1. intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
  2. otsustamine, kas väide on vale või õige;
  3. rollimäng „Töövestlus“ (komisjonile enda esitlemine);
 • Motivatsioonikirjad;
 • Arutelud  ja väitlused töö teemadel;
 • Asutuse tutvustus.
Liht- ja  täisminevik Ühendtegusõnad Rektsioon (erinevused rektsioonis)
3. Eluase ja kinnisvara

 • Kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine;
 • Diagrammide analüüs;
 • Päring kinnisvarafirmasse;
 • Teabetekstist info otsimine;
Kohakäänded Mineviku kesksõna Tegusõna käändelised vormid
4. Mina ja perekond

 • Arutelu ja otsustamine „Mida varem luua perekond, seda parem“;
 • Sõnavõtuga esinemine;
 • Arutelu väite põhjal „Kõigepealt tuleb teha karjääri ja alles siis luua perekond“.
Sihitis lauses
5. Lemmikloomad

 • Väitlused, arutelud ja otsustamine;
 • Pretensioonide esitamine;
 • Kuulatud monoloogide põhjal lünkülesande täitmine.
Kohatagasõnade vormid Ühendtegusõnad
6. Olmeteenused

 • Kaubandus ja tarbijakaitse (kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine; funktsionaalne lugemine);
 • Kaebuste ja tellimuskirjade koostamine;
 • Oma kauba tutvustus (sõnavõtud);
Umbisikulise tegumoe olevik ja minevik Paronüümid ehk sarnassõnad
7. Meedia ja reklaam. Infoallikad

 • Kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine;
 • Diagrammide analüüs;
 • Teemaga seotud lugemistestide harjutamine.
Rõhusõnad Nimede kirjutamine ja käänamine
8. Loodus ja varad. Loodussäästlik tarbimine

 • Kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine;
 • Keskkonnaprobleemide arutlus;
 • Arutelu ja otsustamine „Kodukoha lähedale prügi sorteerimiskeskuse ehitamine“;
 • Teemaga seotud lugemistestide harjutamine.
Asesõnade käänamine Fraseologismid
9. Tervis ja eluiga

 • Haiguste ennetamine;
 • Arutelud „Sport meie elus“, „Tervislik toitumine“;
 • Tervisealaste uuringute analüüs;
 • Poolametlike kirjade koostamine;
 • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide harjutamine.
Rektsioon (saav kääne) Liitlaused Sõnajärg Süntaks
10.Vaba aeg. Reisimine ja puhkus

 • Vaba aja veetmise võimalused (uuringute analüüs, arutelud);
 • Väitlus teemal „Reisimine ja puhkus“;
 • Päring reisifirmasse.
Põhi- ja järgarvsõnad Liitarvsõnade käänamine
11. Autod ja liiklus. Kavandatavad üritused

 • Väitlus „Turvalisus teedel“;
 • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine;
 • Otsustamine „Autovaba päeva poolt ja vastu“;
 • Päring autokooli.
Kaudne kõneviis ma- ja da-tegevusnimi
12. Kunst

 • Filmi- ja teatrikunst. Ilukirjandus;
 • Lugemiseelistused (statistikaandmete analüüs);
 • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine;
Omadussõna võrdlusastmed Kõnekäänud ja fraseologismid
13. Kool ja haridus

 • Era- ja riiklikud õppeasutused (arutelud ja diskussioonid, statistikaandmete analüüs);
 • Tasuta ja tasulise kõrghariduse poolt ja vastu;
 • Meie koolide põhiprobleemid;
 • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine.
Sidesõnad Tingiv kõneviis
14. Riik ja ühiskond. Erinevad rahvad

 • Minu Eestimaa – mis see on? (lünkvastustega lugemis- ja kuulamisülesanded);
 • Erinevad rahvused Eestis;
 • Eelarved (statistikaandmete analüüs);
 • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine.
v- ja tav- kesksõnad
15. Lõputest Lõputestis esinenud grammatiliste vigade analüüs

7. Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, argumenteerimine, seisukohtade kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset
õpetamist.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale  iseseisv töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine.

8. Õppekeskkonna kirjeldus:
Lisatud eraldi dokumendina.

9. Õppematerjalide loend:
Kinnitame, et A&E Keeltekoolis  on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.
BAASÕPIKUD:

  • M. Pesti. K nagu Kihnu. 2018.
  • I.Magnus, M.Simmul. Tere taas! 2015;
  • M. Kitsnik, Eesti keele õppekomplekt B1, B2: õpik, töövihik, CD;
  • M. Kitsnik, L. Kingisepp, Avatud uksed. Õpperaamat, 2002;
  • M. Kitsnik, Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1.2013;
  • M. Kitsnik, L. Kingisepp, Avatud uksed. Audio CD-d

Lisaks tundide käigus kasutame ja õpetame kasutama elektroonilisi õppevahendeid:

 

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Tunnistus väljastatakse eduka koolisisese vahe- ja lõputesti sooritamise korral, juhul, kui õppija on läbinud koolituse täismahus, on esitanud kodutöö ja puudumiste arv ei ületa 30%.

Väiksema akadeemiliste tundide arvu läbimise korral väljastab  tunnistuse asemel A&E Keeltekool tõendi läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

 

11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

 

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-12
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509