Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

B2-taseme eesti keele õppekava

B2.1 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: B2.1 eesti keele kursuse õppekava.
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe
 1. Õpiväljundid. Kursuse läbinu:
  • oskab põhjendada ja kaitsta oma arvamust ning parandada end arusaamatuste korral;
  • esineb ettevalmistatud sõnavõtuga ja arutleb kursuse raames läbitud teemadel nagu näiteks „Keeleõppe võimalused”, “Elukoha ja elukutse valik”, “Ühiskonna valupunktid” või “Kaasaegse mehe ja naise roll, soolised stereotüübid”;
  • oskab moodustada ja kasutab kõnes mitmuse osastavat ja umbisikulist tegumoodi;
  • moodustab ja kasutab mas-, mast- ja mata- vormi;
  • kasutab omadussõnade võrdlusastmeid;
 • pöörab tähelepanu sõnajärjele lauses;
  • koostab poolametlikke kirju: päringuid keeltekooli, motivatsioonikirju, kaebusi ja seletuskirju;
  • oskab kirjutada läbitud teemadel argumenteeritud arvamuskirjutist, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi;
  • leiab tekstidest infot ja teeb nende põhjal üldistusi.
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel B1.  

Õppe alustamise tingimused– kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele B1.2 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

B2.1 kursuse kogumaht on 120 tundi, millest on 70 kontakttundi ja 50t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

B2.1 kursus sobib õppijatele, kes on omandanud B1- taseme, kuid kellel puudub B2- taseme kursuse läbimise kogemus. Samuti sobib see õppijatele, kellel tuleb värskendada grammatikat ning eelkõige laiendada sõnavara.

Kursus põhineb I. Manguse, M. Simmuli õpikul „Tere taas!“

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisev töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine.

Teemad

Grammatika

 1. Kultuur ja keeled, keelte õppimine:
 • oma vaadete põhjendamine võõrkeelte ja – kultuuride õppimisele;
 • poolametlike kirjade koostamine (päring keeltekooli, kirjasõbraga õppekogemuse jagamine, nõu andmine);
 • arutelude pidamine kultuurierinevuste tausta üle, Eesti ja oma päritolumaa kultuuride võrdlemine.
 • Käänded (käänete mitmus).
 1. Inimeste suhted ühiskonnas:
 • enda ja oma kollektiivi kirjeldus (sõnaline portree);
 • tekstidest info hankimine ja jagamine erinevate inimeste kohustuste kohta;
 • arutelud  ja väitlused töö ja ühiskonna teemadel.
 • Omadussõnad;
 • mitmuse osastava lühike vorm.
 1. Minu Eesti:
 • info hankimine päevakajaliste sündmuste kohta ja nendega seos oma arvamuse avaldamine;
 • arutelude pidamine ühiskonna valupunktide üle;
 • kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine;
 • loovkirjandi koostamine “Minu Eestimaa” (kirjalik iseseisev töö).
 • Lihtminevik.
 1. Elukutse valik, amet ja töö:
 • Oma asutuse tutvustus (kirjalik iseseisev töö);
 • arutelud  ja väitlused töö teemadel;
 • tööintervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 • motivatsioonikirjade ja kaebuste koostamine ja arutelu.
 • Ees- ja tagasõnad;
 • verbide rektsioon;
 • umbisikuline tegumood.
 1. Vaba aeg ja sport:
 • teemapõhiste lugemis- ja kuulamisülesannete täitmine;
 • seletuskirjade koostamine;
 • kõned ja arutelud vaba aja veetmisega seotud aja- ja rahakulu üle;
 • spordiürituse tutvustus, sõnavõtuga esinemine.
 • Lõpetamata ja lõpetatud tegevus;
 • mas-, mast-, mata- vormid.
 1. Majandus- ja õigussuhted.

Sooline võrdõiguslikus:

 • meeste ja naiste roll ühiskonnas, soolised stereotüübid;
 • oma vaadete majandusele selgitamine ja põhjendamine;
 • teemapõhiste lugemis- ja kuulamisülesannete täitmine.
 • Sõnajärg lauses;
 • ühendverbid.
 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutitega, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid.

Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

  Põhiõpik: I.Magnus, M.Simmul., “Tere taas!”

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastab A&E Keeltekool tõendi esimese B2 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu kohta.

B2.1 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid B2.1 taseme rühmas.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

B2.2 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: B2.2. eesti keele kursuse õppekava.
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe.
 1. Õpiväljundid. Kursuse läbinu:
  • oskab põhjendada ja kaitsta oma arvamust ning parandada end arusaamatuste korral;
  • esineb ettevalmistatud sõnavõtuga ja kursuse raames läbitud teemadel nagu näiteks „Keele areng või reostus? “, “Loom varjupaigast – jah või ei? “, “Internet – sõber või vaenlane?” jm;
  • oskab kirjutada argumenteeritud arvamuskirjutist, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi distantsõppe, tervise, kolimise, reisimise ja tarbimise kohta ;
  • koostab poolametlikke kirju: hinnapäringuid, seletuskirju ja ettepanekuid;
  • analüüsib statistilisi andmeid ning arutleb tulemuste üle;
  • leiab tekstidest infot ja teeb nende põhjal üldistusi;
  • oskab kasutada ühendverbe;
  • teab sõnajärge lauses, kasutab liitlauseid;
  • oskab moodustada ja kasutab umbisikulise tegumoe oleviku ja mineviku vorme;
  • pöörab tähelepanu tegusõnade rektsioonile, kasutab kõnes ühendverbe;
  • kasutab kõnes mitmuse käändeid, sh. mitmuse osastavat;
  • teab sõnamoodustusviise, oskab ühest sõnaliigist vastava liite abil teist moodustada;
  • teab enamkasutatavate sõnade sünonüüme ja antonüüme; 
  • vestleb ladusalt eesti keelt emakeelena kõnelejaga.
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel B2.1.  

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele B2.1 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

B2.2 kursuse kogumaht on 120 tundi, millest on 70 kontakttundi ja 50t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

B2.2 kursus sobib taasalustajatele, kes aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu on palju unustanud ning vajavad keelepraktikat.

Kursus põhineb M. Pesti õpikul „K nagu Kihnu”.

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisv töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine.

Teemad

Grammatika

 1. Kultuur ja keeled, keelte õppimine:
 • kuulatud intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 • väitlus ja otsustamine “Kas eesti keelel on lootust?”, “Keele areng või reostus?”;
 • veebiõppe eeliste ja puuduste arutlus;.
 • sõnavõtuga esinemine (kursuste ja koolituste tutvustus).
 • Ajavormide kasutamine;
 • sünonüümid ja antonüümid.
 1. Endast ja teistest rääkimine:
 • Oma hariduse, elukutse, ameti ja huvivaldkondade kirjeldus ja hindamine;
 • arutelud  ja väitlused töö teemadel;
 • teemapõhiste lugemis- ja kuulamisülesannete täitmine.
 • Põhi- ja järgarvsõnad.
 1. Enesetunne ja tervis:
 • arutelud tervise hoidmise ja haiguste ennetamise teemal;
 • avalik esinemine (ettepanekute ja kaebustega esinemine);
 • väite põhjal tekstide kirjutamine
 • Tegusõnade rektsioon;
 • ühendverbid.
 1. Kodu ja kodukoht. Lemmikloomad:
 • kõned ja poolametlikud kirjad seoses ettevõtte kolimise ja teenuse pakkumisega;
 • arutelud elukoha valiku ja loomade pidamise teemal;
 • intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine.
  • Sõnamoodustus;
 • ees- ja tagasõnad.
 1. Reisimine, transport, vaatamisväärsused:
 • liiklusolukorra arutlus;
 • poolametlik kirjavahetus;
 • arutelud ja otsustamine puhkuse veetmise teemal;
 • videolõikude arutlus;
  • Liitlaused;
  • sõnajärg lauses;
  • ühendverbid.
 1. Teenindus:
 • statistikaandmete analüüs;
 • arutelud internet kasutamise ja ostude teemal, käsitsi tehtud ja tööstuslikult toodetud kaupade kohta.
  • Mitmuse käänded.
 1. Keskkond:
 • keskkonnaprobleemide arutlus.
 • Umbisikuline tegumood.
 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varastatud kaasaegsete televiisorite ja arvutiga, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

  Põhiõpik: M. Pesti õpikul „K nagu Kihnu”.

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastab  A&E Keeltekool tõendi teise B2 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu kohta.

B2.2 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid B2.3 taseme rühmas.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

B2.3. eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: B2.3. eesti keele kursuse õppekava.
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe.
 1. Õpiväljundid. Lisaks B2.2 kursuse õppekavas kirjeldatud õppeväljunditele, kursuse läbinu:
 • peab nii ettevalmistatud, kui ka spontaanseid ettekandeid ja monolooge ning arutleb teemadel “Õppimine Eestis ja välismaal”, “Toortoitumine”, “Autovaba päeva vajalikkus”, “Lemmikloomade pidamine”;
 • räägib (töö)intervjuul enda töökogemusest, oskustest, tugevatest ja nõrkadest külgedest, koostab motivatsioonikirja;
 • koostab poolametlikke kirju: päringuid kinnisvara- või reisifirmasse ning autokooli, kaebusi saadud teenuste või kauba kohta, kasutades mitumuse osastavat ja liitlauseid;
 • oskab kasutada mitmeid sidendeid, sh ka ühendsidendeid ning oskab valida sobiva osaliselt sünonüümsete hulgast;
 • oskab sama mõtet varieerida eri sidendite ja sünonüümide abil;
 • kasutab kirjavahemärke suhteliselt korrektselt;
 • kasutab rõhuliiteid ja –sõnu ning fraseologisme, saab kõnekäändudest aru.
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel B2.2.  

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele B2.2 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

B2.3 kursuse kogumaht on 120 tundi, millest on 70 kontakttundi ja 50t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

B2.3 - edasijõudnu tase. Kursus sobib taasalustajatele, kes aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu on palju unustanud ning vajavad keelepraktikat. Sobib õppijatele, kes on huvitatud tasemeeksmi sooritamisest.

Kursus põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel ning M. Pesti õpikul „K nagu Kihnu!“

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisv töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine.

Teemad

Grammatika

1. Haridus. Kursused. Täiendkoolitus:

 • era- ja riiklikud õppeasutused (arutelud ja diskussioonid, statistikaandmete analüüs);
 • koolide põhiprobleemide arutlus;
 • kuulatud intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;
 • väitlus ja otsustamine „Pärast kooli välismaale“, “Tasuta ja tasulise kõrghariduse poolt ja vastu”;
 • kõnede koostamine malli järgi;
 • malli järgi poolametliku kirja koostamine läbitud kursuste kohta;
 • Rõhuliited -ki ja –gi;
 • verbide rektsioon;
 • sõnajärg;
 • sidesõnad;
 • tingiv kõneviis.
2. Ametid ja töökohad:

 • tööotsimine, tööintervjuud (intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine, otsustamine, kas väide on vale või õige;
 • rollimäng „Töövestlus“ (komisjonile enda esitlemine);
 • motivatsioonikirja koostamine;
 • arutelud  ja väitlused töö teemadel;
 • asutuse tutvustus.
 • Liht- ja  täisminevik;
 • ühendtegusõnad;
 • tegusõnade rektsioon.
3. Eluase ja kinnisvara:

 • diagrammide analüüs;
 • kuulatud monoloogi põhjal lünkülesande täitmine;
 • päring kinnisvarafirmasse;
 • teabetekstist info otsimine.
 • Kohakäänded;
 • mineviku kesksõna;
 • tegusõna käändelised

vormid.

4.  Inimeste suhted ühiskonnas. Mina ja perekond:

 • arutelu ja otsustamine „Mida varem luua perekond, seda parem“;
 • sõnavõtuga esinemine;
 • kirjalik arutelu väite põhjal „Kõigepealt tuleb teha karjääri ja alles siis luua perekond“.
 • Sihitis lauses.
5. Lemmikloomad:

 • Väitlused, arutelud ja otsustamine;
 • pretensioonide esitamine;
 • kuulatud monoloogide põhjal lünkülesande täitmine.
 • Kohatagasõnade

vormid;

 • ühendtegusõnad.
6. Olmeteenused:

 • kaubandus ja tarbijakaitse (kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine; funktsionaalne lugemine);
 • diagrammide analüüs;
 • kaebuste ja tellimuskirjade koostamine;
 • oma kauba tutvustus (sõnavõtud).
 • Umbisikulise tegumoe

olevik ja minevik;

 • rõhusõnad;
 • paronüümid ehk

sarnassõnad;

 • nimede kirjutamine ja

käänamine.

 1.  Loodus ja varad. Loodussäästlik tarbimine:
 • keskkonnaprobleemide arutlus;
 • arutelu ja otsustamine „Kodukoha lähedale prügi sorteerimiskeskuse ehitamine“;
 • teemaga seotud lugemistestide harjutamine.
 • Asesõnade käänamine;
 • fraseologismid.
 1. Tervis ja eluiga:
 • arutelud haiguste ennetamise, spordi ja toitumise üle;
 • tervisealaste uuringute analüüs;
 • poolametlike kirjade koostamine;
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid.
 • Liitlaused;
 • sõnajärg;
 • süntaks.
 1. Vaba aeg. Reisimine ja puhkus:
 • vaba aja veetmise võimalused (uuringute analüüs, arutelud);
 • väitlus teemal „Reisimine ja puhkus“;
 • päring reisifirmasse.
 • Põhi- ja järgarvsõnad;
 • liitarvsõnade

käänamine.

 1.  Transport ja liiklus:
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid;
 • päring autokooli;
 • väitlus „Turvalisus teedel“;
 • otsustamine „Autovaba päeva poolt ja vastu“.
 • Kaudne kõneviis;
 • ma- ja da-tegevusnimi.
11.  Kunst:

 • filmi- ja teatrikunsti ning ilukirjanduse arutlus;
 • statistikaandmete analüüs (lugemiseelistused);
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid.
 • Omadussõna

võrdlusastmed;

 • kõnekäänud ja

fraseologismid.

 1. Riik ja ühiskond. Erinevad rahvad:
 • arutelud “Minu Eestimaa – mis see on?”;
 • multikultuursuse eelistuste ja puuduste arutlus;
 • statistikaandmete analüüs;
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid.
 • V- ja tav- kesksõnad.
 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutitega, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

  Põhiõpik: M. Pesti õpikul „K nagu Kihnu”.

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastab  A&E Keeltekool tõendi kolmanda B2 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu kohta.

B2.3 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid C1.1 taseme rühmas.

Juhul, kui on edukalt läbitud kõik kolm kursust (B2.1, B2.2 ja B2.3), väljastab A&E Keeltekool tunnistuse B2- taseme kursuse läbimise kohta.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

B2- taseme eesti keele kõnekursuse õppekava

 1. Eesti keele kõnekursus (B2).

 1. Keeleõpe.

 2. Õpiväljundid.

Kokku käsitletakse 7 põhiteemat: keeleõpe, ametid ja töökohad, kaugtöö, tervis, sport, kaubandus ja kunst.
Põhirõhk on kuulamise ja väljendamisoskuse arendamisel.

Kursuse läbinu:

 • esineb koosolekutel kõnedega keeleõppe, koolituste läbiviimise, uute töötajate otsimise, viiruse
  leviku, kaugtöö võimaluste ja spordiürituste kohta;

 • väljendab ja kaitseb oma seisukohta;

 • analüüsib statistilisi andmeid ning arutleda tulemuste üle;

 • saab adapteerimata raadiosaadetest ja videokatkenditest aru, arutleb kuuldu/vaadatu üle,
  väljendades oma arvamust;

 • kasutab õiegsti sageli esinevaid verbe;

 • tuleb toime argumenteeritud arvamuskirjutiste kirjutamisega, esitades poolt- ja
  vastuväiteid,

 • pöörab tähelepanu tegusõnade rektsioonile ja sõnajärjele.

 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel B2.

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine, A&E Keeltekooli eesti keele suulise vestluse
läbimine.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Kõnekursuse kogumaht on 30 akadeemilist tundi.

Õppe sisu.

Kursus põhineb A&E Keeltekooli koostatud õppematerjalil.

erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja
analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Kasutame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisv töö: kõne ettevalmistus, teemapõhise videolõigu vaatamine või
katkendi kuulamine.

Teemad

Grammatika

 1. Keeleõpe:

 • kuulatud intervjuu põhjal valikvastustega ülesande täitmine;

 • “Keelevaist”, “Kas eesti keelel on lootust?”

 • statistiliste andmete analüüs ;

 • sõnavõtuga esinemine (kursuste ja koolituste tutvustus).

 • verbid: Sarnanema, erinema

 1. Ametid ja töökohad. Kelleks saada?

 • Oma ameti või huvivaldkondade kirjeldus (“Kuidas minust ... sai”)

 • arutelud ja väitlused suvetöö, vormiriietuse ja ametikoha valiku teemadel;

 • teemapõhiste lugemis- ja kuulamisülesannete täitmine.

 • õppima, saama, asendama, rõõmu tundma, sattuma, kahetsema

 1. Kaugõpe ja –töö.

 • Lemmikrakenduse tutvustus;

 • Arutelud seotud distantsõppe ja –tööga;

 • uuringute analüüs;

 • arvamuse väljendamine saatelõigu kohta.

 • ees- ja tagasõnad

 • tegusõnade rektsioon;

 • osastav kääne;

 • sõnajärg lauses

 1. Tervis:

 • arutelud tervise hoidmise ja haiguste ennetamise teemal;

 • avalik esinemine (ettepanekute ja kaebustega esinemine);

 • ilukirurgia trendide ja raadiosaadete teemade arutlus;

 • söögikohtade kirjeldus

 • poolametlik kirjavahetus

 • sünonüümid ja antonüümid

 1. Terves kehas terve vaim:

 • Terviseteemaliste raadiosaadete arutlus (“Käbi ei kuku...”);

 • Poolametlike kirjade koostamine (spordipäeva korraldus);

 • videolõikude arutlus.

  • vanasõnad;

  • ühendverbid.

 1. Müügi kunst. Kaubandus. Tarbimine:

 • statistikaandmete analüüs;

 • arutelud interneti kasutamise ja ostude teemal, käsitsi tehtud ja tööstuslikult toodetud
  kaupade kohta.

  • omadussõnad

 1. Kunst:

 • Kultuurist osasaamise viisid;

 • Filmide vaatamine ja arutelu

 • umbisikuline tegumood

 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

  E.Peiali koostatud vihik “Eesti keele lisamaterjal tasemele B2”

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

läbimise kohta.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3-
aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509