Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

B2-taseme inglise keele õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  B2- taseme inglise keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, inglise keel võõrkeelena.
 3. Õpiväljundid:
  Kursuse läbinu:

  • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda eesti keelt emakeelena kõnelejaga;
  • oskab põhjendada ja kaitsta oma arvamust, kasutades eri tüüpi lauseid (sh ka liitlauseid ja mõnesid lauselühendeid) ning parandades end arusaamatuste korral;
  • suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmel oma huvivaldkonna teemal;
  • mõistab keerukatel abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialas mõttevahetuse sisu;
  • suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi;
  • oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi;
  • oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.
 4. Õpingute alustamise tingimused
  Sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B2-taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on B1-tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuse olemasolu. Lisaks on kohustuslik
  suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine, mis kinnitab A2-tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste olemasolu.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
  B1-tasemelt B2-tasemele jõudmiseks kulub 450 tundi:

  • 250 tundi on kontaktõpet, millest 80 tundi on võimalik sooritada virtuaalses õppekeskkonnas Skype, Viber´i, Telegrammi´i, Facebook´i ja e-maili vahendusel);

  200 iseseisvat tundi tööd (sh 80 virtuaalses õppekeskkonnas õppekeskkonnas https://elt.oup.com/ , http://learnenglish.britishcouncil.org/en/  ja http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml  ning lugedes meediat või kuulates saateid inglise keeles). Koju antakse vastavalt läbitud teemale jooksvad iseseisvad tööd (näiteks kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti
  harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine). A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna
  eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust ja sõnavara laiendamist. Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas
  koolituslepingus. Kursuse pikkuseks on 1,5 kuni 2 akadeemilist õppeaastat. Intensiivkursuse puhul on õppeperiood lühem.

  Õppe-eesmärk: inglise keele B2-taseme omandamine.

 6. Õppe sisu
  Teemad Keeleteadmised
  1. Food and cooking. Family life, family members.

  • Vocabulary: food and cooking;
  • Pronunciation: long and short vowel sounds;
  • Family;
  • Adjectives of personality (selfish, confident, reserved, etc.);
  • Sentence stress;
  • Practical English: meeting the parents (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine).
  Present Simple and Present Continuous.

  Action and non-action verbs.

  Future forms: Present Continuous, going to, will/won’t.

  "Each other"

  2. Money: spend or save? Budget. Changing lives.

  • Vocabulary: money;
  • Sentence stress, stress on strong adjectives;
  • Verb phrases (drive along the street, be in a hurry, invite somebody for dinner, etc.);
  • Sentence stress;
  • Strong adjectives: furious, exhausted;
  • English accents – interviews with people in the street (kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine).
  Present Perfect and Past Simple.

  Present Perfect: for/since.

  Present Perfect Continuous.

  3. Types of transport. Race across London. Safe driving. Stereotypes.

  • Vocabulary – travelling, types of transport;
  • Collocations: verbs/ adjectives + prepositions;
  • Sentence stress;
  • Practical English – brainstorming (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine).
  Comparatives and superlatives.

  Articles.

  4. Failure and success. Modern manners.

  • Adjectives ending with –ed/-ing;
  • Phone language;
  • Learning foreign languages – what is the best way?
  • Modern manners. Different cultures, different generations.
  Can, could.

  Reflexive pronouns.

  Modals of obligation: must (vs. have to), should, should have.

  5. Sporting superstitions. Cheating. Relationships. Love stories. My best friend.

  • Vocabulary – sport and equipment;
  • Discussion: PE at school;
  • Sporting superstitions;
  • Kuulamine: kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine, küsimustele vastamine;
  • Cheating: exams, sport, everyday life;
  • Relationships;
  • Pronunciation: linking words in a sentence;
  • Practical English – meeting old friends (dialoogide kuulamine ja sarnaste dialoogide koostamine).
  Part Simple Past Continuous Past Perfect Usually vs. used to
  6. Shot on location: films. Appearances.

  • Vocabulary – cinema;
  • Pronunciation: sentence stress and diphthongs;
  • Cinema quiz;
  • Cinema personalities;
  • Writing: a film review;
  • Appearances. Vocabulary – the body;
  • Stereotypes: men and women.
  Passives Modals of deduction: can, can’t, might, must
  7. Education: Extraordinary school for boys. My home is my castle.

  • Vocabulary – education;
  • Pronunciation: sentence stress and intonation;
  • Debates: pros and cons (Education), structuring your speech;
  • My ideal home. Vocabulary – houses;
  • Kuulamine: kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine, küsimustele vastamine;
  • Kirjutamine: describing a house or a flat.
  First Conditional.

  Make/let. Second Conditional.

  8. Shopping. Shopping on-line. Complaining. What’s the right job for you?

  • Kuulamine: kuulatud tekstide põhjal küsimustele vastamine;
  • Vocabulary - shopping;
  • Complaining: I want to speak to the manager (dialoogi koostamine);
  • Writing: kaubuse koostamine;
  • Linking and sentence rhythm;
  • Vocabulary: making nouns from verbs;
  • Vocabulary – work;
  • Quiz: the right job for you.
  Reported speech.

  Say vs. tell.

  Gerunds vs. infinitives.

  9. Lucky encounters. Am I a lucky person? Too much information! – Electronic devices.

  • Vocabulary - luck;
  • What is luck? - kuulatud tekstide põhjal küsimustele;
  • Vocabulary – making adjectives and adverbs;
  • Pronunciation: augh and ough;
  • Vocabulary – electronic devices;
  • Phrasal verbs;
  • Practical English – unexpected events, explaining.
  Third Conditional.

  Quantifiers (none, too much, enough, etc.).

  Indirect questions.

  10. Modern icons and idols. Two murder mysteries.

  • Compound nouns;
  • Biographies – Steve Jobs;
  • Writing: A biography;
  • Discussion - Design;
  • Vocabulary – crime;
  • Who was Jack the Ripper? – kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine, küsimustele vastamine;
  • Intonation in question tags;
  • Reading: Graham Greene.
  Relative clauses: defining and non-defining.

  Question tags.

  LÕPUTEST
 7. Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd,  rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused. Eelistame kommunikatiivset õpetamist.

  Õpetaja valib õppetöö käigus harjutused ja tegevused, mis on õppijale jõukohased ja arendavad, jälgib õppija arengut ning suunab teda iseseisvale tööle.

 8. Õppekeskkonna kirjeldus
  Lisatud eraldi dokumendina.
 9. Õppematerjalide loend:
  Kinnitame, et A&E Keeltekoolis  on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.
  BAASÕPIK:
 10. English File Intermediate 3rd Edition(Clive Oxenden, Christina Lethem-Koenig and Paul Seligson, Oxford University Press, 2011). Lisaks kasutame erinevaid materjale ja elektroonilisi õppevahendeid.
 11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamise eelduseks on A2- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike
  oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 "Õpiväljundid". Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvule.
 12. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust inglise filoloog või inglise keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2-aastase töökogemusega, hindame eelkõige
  inglise keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509