Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

C1-taseme eesti keele täienduskoolituse õppekava

 

C1.1 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: C1.1 eesti keele kursuse õppekava
  C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm: Keeleõpe
 3. Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija:
 • saab aru pikematest tekstidest, tele- ja raadioprogrammidest, eestikeelsetest filmidest ja tehnilistest juhenditest;
 • tajub tekstide stilistilist eripära;
 • konspekteerib keeruka struktuuriga suulise teksti;
 • selgitab emakeelt kasutamata loetud tekstis esinevate keerulisemate sõnade ja väljendite tähendust;
 • võtab väitlustest osa, kasutab viisakusfraase, väljendab tõenäosust;
 • väljendab end ladusalt, avaldab mõtteid ja arvamusi, arendab vestluse teemat, teeb kokkuvõtteid;
 • muudab teksti sõnastust, et see vastaks ametikirja nõuetele
 • kirjutab selget teksti, põhjendades oma arvamust;
 1. Õpingute alustamise tingimused:

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle keeloskus vastab tasemele B2.

Õppija on sooritatud B2- taseme eksami ja omab vastavat tunnistust või on lõpetanud B2- taseme keelekursuse ning on sooritanud keelefirma testi tulemusele vähemalt 60%

Uued õppijad, kes ei oska määrata taset ning ei käinud eelnevalt keelekursustel, läbivad veebitestimise kodulehel  https://web.meis.ee/testest/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1 Diagnoostesti tulemus peaks vastama B2-tasemele ja ei tohi olla alla 60%.

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja suulise testimise läbimine, mis põhineb meis.ee veebitestil https://web.meis.ee/testest/ilias.php?baseClass=ilLMPresentationGUI&ref_id=168&cmd=resume

 

 1. Õppe kogumaht:

C1.1. mooduli maht on 225 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 105 tundi iseseisvat tööd.

C1-tasemeeksami ettevalmistus koosneb kahest moodulist: C1.1 ja C1.2.

 

 1. Õppe eesmärk: Omandada oskusi, kirjeldatud punktis 3 (Õpiväljundid) ja innustust ning soovi jätkata õpinguid tasemel C1.2.

 

 1. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:
PÕHITEEMA ALATEEMAD OSAOSKUSED
1. Tervis ja eluviis

 

·       Vaimne ja füüsiline tervis. Tööstress. Läbipõlemine;

·       Harrastussport. Noorte osalemine huvihariduses ja huvitegevuses.

·       Profisport. Filmid „Kalev“ ja „Ott Tänak“;

·       Naised ajateenistuses

 

·       Pöörab tähelepanu verbide rektsioonile;

·       Konspekteerib audioteksti, koostab artikli ja raadiosaate kava;

·       Esineb monoloogiga;

·       Analüüsib statistilisti andmeid „Noorte osalemine huvihariduses ja huvitegevuses“;

·       Väljendab arvamust;

·       Saab adapteerimata filmi tekstist aru („Kalev“);

·       kirjutab väite põhjal argumenteeritud teksti

 

2.  Meedia. Kultuur

 

·       Kultuuriline identiteet;

·       Muusika roll inimese elus;

·       Tee lugemise juurde. E- raamatud ja -ajalehed.

·       Vaegkuuljate ja -nägijate kohanemine ühiskonnas.

·       Tehisintellekt

 

·       Saab adapteerimata filmi tekstist aru („14 käänet“), koostab filmi põhjal kokkuvõtte;

 • Parandage lausete stiili ja sõnastust.

·       koostab kuulatud intervjuu põhjal saatekülalise lühiiseloomustuse;

·       koostab väite põhjal argumenteeritud teksti;

·       Selgitab emakeelt kasutamata loetud tekstis esinevate keerulisemate sõnade ja väljendite tähendust;

·       Kirjutab artikli kohta kommetnaari;

·       Analüüsib andmeid („Nädala TOPP raamatud“, „ETV edetabel“);

·       Konspekteerib videolõiku;

·       Koostab kava, mis edastab artikli sisu

3. Eluase ja kinnisvara

 

·       Kodu ja kodutunne

·       Lemmikloomad kodus ja kontoris

·       Vastab küsimustele uudiste lõiku põhjal

·       Analüüsib rahva ja eluruumide loenduse andmeid

·       Vaatab eestikeelset saadet ja jagab kogemusi („Kodud rahaks“, „Kodukäijad“)

·       Võtab väitlusest osa;

·       Koostab artikli kokkuvõtte;

·       Kirjutab kommetnaari artikli kohta;

·       Muudab teksti sõnastust, et see vastaks ametikirja nõuetele;

·       esineb 1-minutilise kõnega.

4. Haridus ·       Haridus ja õpingud;

·       Elukestev õpe;

·       Õppimine välismaal;

·       Veebiõpe;

·       Edu;

Tänapäeva õpetaja roll

·       arutleb Eesti haridussüsteemi ja selle põhiprobleeme;

·       analüüsib Statistikaameti andmeid;

·       kirjutab väite põhjal argumenteeritud teksti

 

5. Teenindus ja kaubandus. Tarbimine ·       Reklaam. Inimeste mõjutamine;·       Tarbijakaitse;·       Internetikaubandus;·       Taaskasutus. Säästlik eluviis ·       Analüüsib uuringute andmeid;

·       Arutleb keskkonnaprobleeme, kaitseb oma arvamust ja koostab kokkuvõtte vaadatud filmide põhjal  („Läänemeri“, „Homme algab paradiis“ )

·       Koostab kava, mis edastab artikli sisu

 

 1. Õppemeetodid:

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisev töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või kokkuvõtete kirjutamine, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus:
  Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-1, Tallinn.

Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-Fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutiga, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida kontakttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas on suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 

 

 

 1. Õppematerjalide loend:

Põhiõpikud:

 • Elina Peial “Eesti keele vihik tasemele B2, C1”
 • Inga Mangus, Merge Simmul “Minu eesti keel. Eesti keele kui teise keele õpik gümnaasiumile”;

Lisamaterjal:

Filmid: „Kalev“, „Ott Tänak“,  „14 käänet“, „Homme algab paradiis“

Saated: „Kodud rahaks“, „Kodukäijad“, „Käbi ei kuku“, „Stereodisko“, „Pealtnägija“

web.meis.ee/testest
www.meis.ee/raamatukogu
www.quizlet.com
www.keeleveeb.ee
www.sonaveeb.ee
www.filosoft.ee

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Vähemalt 60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastab A&E Keeltekool tõendi esimese C1 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

C1.1 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse  jätkata õpinguid C1.2 taseme rühmas.

 

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega. Hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

 

 

C1.2 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: C1.2 eesti keele kursuse õppekava
  C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm: Keeleõpe
 3. Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija:
 • Leiab adapteerimata artiklitest infot, saab kasutusjuhenditest aru;
 • saab aru pikematest tekstidest, tele- ja raadioprogrammidest, eestikeelsetest filmidest ja tehnilistest juhenditest;
 • tajub tekstide stilistilist eripära;
 • konspekteerib keeruka struktuuriga suulise teksti;
 • selgitab emakeelt kasutamata loetud tekstis esinevate keerulisemate sõnade ja väljendite tähendust;
 • võtab väitlustest osa, kasutab viisakusfraase, väljendab tõenäosust;
 • väljendab end ladusalt, avaldab mõtteid ja arvamusi, arendab vestluse teemat, teeb kokkuvõtteid;
 • kirjutab selget teksti, põhjendades oma arvamust;
 • esineb teemapõhiste ettekannetega;
 • võrdleb raamatut ekraniseeringuga.
 1. Õpingute alustamise tingimused:

Sihtgrupp – täiskasvanud, kes on läbinud C1.1 mooduli.

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja  A&E Keeltekooli eesti  keele C1.1 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 

 

 

 1. Õppe kogumaht:

C1.2. mooduli maht on 225 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 105 tundi iseseisvat tööd.

C1-tasemeeksami ettevalmistus koosneb kahest moodulist: C1.1 ja C1.2. Vajalik on mõlema mooduli läbimine.

 

 1. Õppe eesmärk: Omandada oskusi, kirjeldatud punktis 3 (Õpiväljundid).

Keeleseaduse alusel nõutavaks eesti keele C1- tasemeeksamiks ettevalmistamine.

 

 1. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:
PÕHITEEMA ALATEEMAD OSAOSKUSED
1. Infoühiskond

 

 

·       Päevakajalised sündmused;

·       Sotsiaalmeedia. Massimeedia. Info;

·       Internetisõltuvus.

 • Arutelud ja ettekanded teemadel "Reklaam kui mõjumisvahend", "Meedia väärtushinnangute kujundajana", "Internet kaasaegses elus", "Arvutisõltuvus"jne;

 

 • Väitlus netikommentaaride teemal;

 

 • Teemapõhiste lugemistestide harjutamine.

 

2. Amet ja töö

 

·       Karjääri planeerimine;

·       Töötingimused. Tööstress;

·       Ettevõtlikkus.

·       Väitlused: "Töötajate lojaalsus", "Edukuse eelis", "Töönarkomaania", "Toimetulek avalikus teenistuses ja halduses";

·       Teemapõhise kirjaliku ülevaate koostamine;

·       Teemaga seotud statistikaandmete analüüs;

·       Adapteerimata artiklitest info leidmine (kasutusjuhendite lugemise oskus);

·       Arvamusartikli koostamine

3. Riik ja ühiskond. Avalikud asutused

 

·       Riigikaitse. Ajateenistuse vajalikkus. Naised kaitseväes;

·       Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused;

·       Kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus;

·       Riigieelarve ja valimised.

·       Ettekanded teemadel "Meie riigi valupunktid", "Turvalisus", "Multikultuuri eelised ja puudused“, „Pagulased Eestis“ jne.

·       Artiklite analüüs, loetud teksti põhjal arvamuse väljendamine;

·       Statistikaameti andmete analüüs, andmete põhjal arutleva teksti koostamine

 

4. Keskkonnakaitse. Liiklus.

 

·       Loodushoid. Keskkonnaprojektid. Prügi;

·       Ökotoit ja selle tootmine. Jätkusuutlik areng;

·       Liiklus. Elektriautod.  Loodussõbralik transport;

·       Rohepööre;

·       Eesti tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused.

·       Keskkonateemalised arutelud ("Loodussäästlik tarbimine“, „Prügi sorteerimine“, „Roheline tarbimiseetika"jne)

·       Saate katkendi konspekteerimine;

·       Diagrammi analüüs "Mida teha, et Eesti prügist lahti saaks?";

·        Eesti Statistikaameti aastaraamatu uurimine (teemga seotud joonisete analüüs);

·       Monoloogidega esineme;

·       Teemapõhiste lugemistestide harjutamine.

5. Vaba aeg. Aktiivne puhkus. Kultuur

 

·       Kultuur: film, teater, kontsert ja teised kultuuriüritused. Arvustused;

·       Sport. Maailmakultuur. Kultuuriline identiteet.

·       Raadiosaate kuulamine, konspekteerimine ja kommenteerimine;

·       Kuuldud intervjuu põhjal kava koostamine;

·        Arutleva teksti kirjutamine;

·       Teemaga seotud ettekanded.

·       Statistikaandmete analüüs "Filmi- ja teatrikunst", "Lugemiseelistused";

·       Tsitaate oma sõnadega lahti mõtestamine

·       Raamatu võrdlus selle ekraniseeringuga (Vaba Lava või Eesti Draamateatri külastus)

 

6. Inimestevahelised suhted. Tähtpäevad.

 

·       Erinevad peretüübid. Peretraditsioonid. Suhted, kombed peres, tööl, eri kultuurides;

·       Rahvakalender;

·       Kõnekäänud ja vanasõnad

·       Statistikaandemete analüüs (kahe joonise või tabeli võrdlus, üldistamine);

·       Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide harjutamine;

·       Väitlus "Perekondlikud pühad", "Raha ja armastus", "Laste kasvatamisega seotud mured";

·       Raadiosaadete konspekteerimine ja arutlus;

·       Teema kokkuvõttena arvamusartikli koostamine.

 

 1. Õppemeetodid:

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisev töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või kokkuvõtete kirjutamine, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus:
  Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-1, Tallinn.

Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-Fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutiga, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida kontakttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas on suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 

 1. Õppematerjalide loend:

Põhiõpikud:

Pesti, M. K nagu Kihnu. 2018

Oidekivi, H. C1Eesti keeleesti keel teise keelena, 2023

Kitsnik, L. Kingisepp, Avatud uksed.

Lisamaterjal:

web.meis.ee/testest
www.meis.ee/raamatukogu
www.quizlet.com
www.keeleveeb.ee
www.sonaveeb.ee
www.filosoft.ee

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

60% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastab A&E Keeltekool tõendi esimese C1.2  mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

Juhul, kui on edukalt läbitud  C1.1 ja C1.2. moodulidväljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse C1- taseme kursuse läbimise kohta.

 

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega. Hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

 

 

 

 

 

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509