Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

C1-taseme eesti keele täienduskoolituse õppekava

C1.1 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: C1.1 eesti keele kursuse õppekava.
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe.
 1. Õpiväljundid. Lisaks B2- taseme õppeväljunditele, kursuse läbinu:
 • oskab koostada töökeskkonda sobivat kirjalikku ülevaadet külastatud seminari, ümarlaua, koolituse või konverentsi kohta ning arvamusartiklit;
 • oskab konspekteerida loenguid (anda referatiivset ülevaadet);
 • leiab infot adapteerimata artiklitest;
 • võtab väitlustest aktiivselt osa, oskab haarata kõnevooru, kasutada viisakusfraase ja väljendada tõenäosust;
 • tuleb toime blogi sissekande kirjutamisega;
 • esitab publikule kirjalikke tekste (blogi sissekanne, arvamusartikkel, ümarlaua, seminari või statistiliste andmete ülevaade);
 • kasutab kõnes kujundlikke väljendeid, fraseologisme ja kõnekäändeid;
 • oskab käänata nimesid;
 • teab ja kasutab käändsõna kokku- ja lahkukirjutuse reegleid.
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel B2.  

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele B2.3 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

C1.1 kursuse kogumaht on 120 tundi, millest on 70 kontakttundi ja 50t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

C1.1 - edasijõudnu tase.

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisv töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine.

Teemad

Grammatika

 1. Haridus. Täiendõpe:
 • Eesti hariduse põhiprobleemide arutlus;
 • statistiliste andmete analüüs;
 • lühiettekanded ja avalikud kõned;
 • haridusteemaliste tekstide arutlus, konspekteerimine;
 • arvamusartikli koostamine.
 • Verbide rektsioon;
 • sõnajärg;
 • sidesõnad;
 • käändsõna kokku- ja lahkukirjutus.
2. Elukutsed ja töökohad. Kaadri- ja palgapoliitika:

 • väitluste läbiviimine ("Töötajate lojaalsus", "Edukuse eelis", "Töönarkomaania", "Toimetulek avalikus teenistuses ja halduses");
 • teadusartiklite lugemine ja analüüs;
 • teemaga seotud statistikaandmete analüüs
 • Täisminevik;
 • ühendtegusõnad;
 • tegusõnade rektsioon;
 • õigekiri: teoste pealkirjad ja väljaannete nimed;
 • parafraseerimise keelevahendid.
3. Eluase ja kinnisvara:

 • diagrammide analüüs;
 • väitluste läbiviimine elukoha valiku teemal;
 • vestlussaade (diskussioonis osalemine ja kõnevooru haaramine);
 • kirjaliku ülevaate koostamine külastatud seminari kohta;
 • adapteerimata artiklitest info leidmine;
 • monoloogidega esineme;
 • Rõhusõnad;
 • paronüümid ehk

sarnassõnad.

 

 

4.  Riik ja ühiskond. Erinevad rahvad:

 • väitluste läbiviimine , multikultuursuse eelistuste ja puuduste arutlus;
 • sõnavõtuga esinemine ;
 • statistikaandmete analüüs;
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid;
 •  arvamusküsitlus (arvamusküsitluste põhjal koostatud artiklite lugemine, arvamusküsitluse vastuste kuulamine, sarnaste ja erinevate arvamuste väljendamine, fraasid ja kujundlikud väljendid, keeleline viisakus, arvamuslõigu kirjutamine).
 • Sihitise käänded;
 • ühendtegusõnad;
 • siduvad sõnad;
 • v- ja tav- kesksõnad;
 • nimede kirjutamine

ja käänamine.

  1.  Loodus ja varad. Loodussäästlik tarbimine:
 • ümarlaud “Keskkonnaprobleemide arutlus”;
 • Teeme ära” kampaania arutlus, videolõikude analüüs;
 • arvamusartikli kirjutamine (arvamusartikli lugemine ja analüüsimine, suulise ettekande pidamine, täisminevik, kujundlikud väljendid, ettekande väljendid, soovitused arvamusartikli kirjutamiseks);
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid.
 • Asesõnade käänamine;
 • fraseologismid;
 • umbisikulised vormid;
 • rõhusõnad;
 • siduvad sõnad.
  1. Tervis ja eluiga:
 • Ümarlauaarutelud haiguste ennetamise, spordi ja toitumise üle;
 • avalik kiri, reportaaž;
 • tervisealaste uuringute analüüs;
 • kirjalik arutelu koostamine;
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid.
 • Liitlaused;
 • sõnajärg;
 • süntaks.
 1. Vaba aeg. Reisimine ja puhkus:
 • vaba aja veetmise võimalused (uuringute analüüs, arutelud);
 • videolõikude arutelu;
 • reisiteemalise blogi tutvustus, loovtöö (blogi sissekanne: teksti kirjutamine ja esitamine).
 • Põhi- ja järgarvsõnad;
 • liitarvsõnade

käänamine.

 1.  Transport ja liiklus:
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid;
 • liikluse teemalised väitlused;
 • netikommentaarid (arvamusartikli lugemine, võtmesõnade leidmine, suulise arvamusteksti mõistmine, arvamuse avaldamine ja väitlemine, väitluse väljendid, teksti kokkuvõtte kirjutamine, rollimäng: arutleva teksti kirjutamine ja esitamine).
 • Kaudne kõneviis;
 • ma- ja da-tegevusnimi;
 • võõrsõnad;
 • kujundlikud väljendid;
 • tõenäosuse väljendamine.
9.  Kunst:

 • filmi- ja teatrikunsti ning ilukirjanduse arutlus;
 • statistikaandmete analüüs (lugemiseelistused);
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid;
 • filmiblogi (filmiblogi sissekande lugemine, arutlemine filmide üle, filmiteemalised projekt: klassi filmiblogi pidamine);
 • raamatuklubi (kirjandusteose ja ekraniseeringu võrdlemine, intervjuu kuulamine, projekt: kutsume kirjanik külla/lavastuse külastus).
 • Omadussõna

võrdlusastmed;

 • sünonüümid;
 • nimede käänamine;
 • kõnekäänud ja

fraseologismid.

 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varastatud kaasaegsete televiisorite ja arvutiga, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

  Kursus põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel, M. Pesti õpikul „K nagu Kihnu!“ ning M. Kitsniku õpikul “Praktiline eesti keel”.

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastab  A&E Keeltekool tõendi esimese C1 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

C1.1 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid C1.2 taseme rühmas.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

C1.2 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: C1.2 eesti keele kursuse õppekava.
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe.
 1. Õpiväljundid. Lisaks C1.1- taseme õppeväljunditele, kursuse läbinu:
 • lihvib eelnevalt saadud teadmisi ja kujundab oma isiklikku stiili.
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel C1.1.  

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele C1.1 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

C1.2 kursuse kogumaht on 120 tundi, millest on 70 kontakttundi ja 50t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisv töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine.

Teemad

Grammatika

 1. Teenindus. Olmeteenused:
 • diagrammide analüüs;
 • väitluste läbiviimine tarbimise, interneti-kaubanduse ja tarbija õiguste teemadel;
 • keeleline etikett, tekstide stiili ja registri analüüs;
 • üldise kirjutamisoskuse arendamine, sh toimetulek ameti- ja eraisikuna;
 • lähteandmetele toetuvate kokkuvõtete koostamine;
 • kasutusjuhendite lugemine, tekstist info leidmine.
 • Stiili- ja registritunnetus.
 1.  Liiklus. Turvalisus teedel:
 • arutelud "Turvalisus teedel ja liiklustrahvid";
 • teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestid, statistiliste andmete analüüs;
 • loengute konspekteerimine (intervjuu liikluseksperdiga);
 • kirjalikud ülevaated.
 • Kõnekäänud ja fraseologismid.
 1. Perekond ja kodu:
 • statistikaandemete analüüs (kahe joonise või tabeli võrdlus, üldistamine);
 • teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestid;
 • ümarlauaarutelud: "Perekondlikud pühad", "Raha ja armastus", "Laste kasvatamisega seotud mured", "Kaunis kodu. Kaasaegsed elamud. Rahulolu linna haljastusega";
 • kuulatud raadiosalvestiste konspekteerimine ja arutlus;
 • arvamusartikli koostamine.
 • Sarnassõnad ehk paronüümid;
 • kaudne kõneviis.
 1.  Meedia. Kunst:
 • arutelud ja ettekanded teemadel "Reklaam kui mõjumisvahend", "Meedia väärtushinnangute kujundajana", "Internet kaasaegses elus", "Arvutisõltuvus",
 • statistikaandmete analüüs "Filmi- ja teatrikunst", "Lugemiseelistused";
 • tsitaate oma sõnadega lahti mõtestamine;
 • arvamuslugude analüüs;
 • raamatu võrdlus selle ekraniseeringuga.
 • Kujundlikud väljendid;
 • veaohtlikud sõnad.
 1.  Elukeskkond ja keskkonnakaitse. Tervis ja eluiga:
 • arutelud: "Loodussäästlik tarbimine. Prügi sorteerimine. Roheline tarbimiseetika", "Ökoturism. Looduskaitse", "Haiguste ennetamine. Vaimne ja füüsiline tervis”, “Narkomaania Eestis";
 • kuulatud kõne- või videolõiku konspekteerimine;
 • diagrammi analüüs "Mida teha, et Eesti prügist lahti saaks?";
 •  Eesti Statistikaameti aastaraamatu uurimine (tervisega seotud jooniste analüüs);
 • monoloogidega esineme;
 • teemapõhised lugemistestid.
 • Veaohtlik rektsioon;
 • kahesõnalised tegusõnad abisõnadega.
 1. Riik ja ühiskond:
 • uudiste kirjutamise põhimõtted ja sõnavara;
 • uudiste lugemine ja kuulamine, uudiste analüüs, oma lühiuudise koostamine;
 • ettekanded teemadel "Meie riigi valupunktid", "Vananev rahvastik”, "Turvalisus", "Eesti kui turismimaa”, "Multikultuuri eelised ja puudused. Pagulased Eestis. Eriolukorrad";
 • tõenäolisuse väljendamine;
 • kujundliku keelekasutusega artiklite analüüs;
 • teksti keeleline toimetamine.
 • Segiminevad sõnad;
 • Eituse väljendamine;
 • umbisikuline ja isikuline tegumood.
 1. Vaba aeg ja sport. Puhkamis- ja sportimisvõimalused:
 • raadiosalvestiste kuulamine, konspekteerimine ja kommenteerimine;
 •  protsesskirjutamise põhimõtted;
 • arvamusartiklite kirjutamine, kasutades protsesskirjutamise põhimõtteid;
 • teemaga seotud ettekanded.
 • Ühendtegusõnad;
 • nud- ja tud- vorm.
 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutitega, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:

Kursus põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel, M. Kitsniku õpikul “Praktiline eesti keel” ning M. Ehala ja M. Kitsniku vihikul “Praktiline eesti keel”.

Lisamaterjal:

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastab  A&E Keeltekool tõendi teise C1 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

Juhul, kui on edukalt läbitud kõik kaks kursust (C1.1 ja C1.2), väljastab A&E Keeltekool tunnistuse C1- taseme kursuse läbimise kohta.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-12
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509