Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

C1-taseme eesti keele täienduskoolituse õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena
 3. Õpiväljundid:
  Kursuse läbinu

  • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
  • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
  • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
  • oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.
 4. Õpingute alustamise tingimused:
  Sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud C1- taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine, mis kinnitab B2- tasemele vastavate
  keeleteadmiste ja suhtlusoskuste olemasolu. Soovituslik on eelnev B2- taseme eksami sooritamine.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
  B2-tasemelt C1-tasemele jõudmiseks kulub 450 tundi.

  • Pakume
  • C1.1. üldkursust pikkusega 200 tundi, millest 120 on kontakttundi ja  80 tundi iseseisvat tööd;
  • C1.2 kursust edasijõudnutele. Kursuse pikkus 200 tundi, millest 120 on kontakttundi ja  80 tundi iseseisvat tööd;
  • Juhul kui C1 tasemele oskused on omandatud, kuid on olemas eksamieelne kartus ja hirm, soovitame C1.3 lühikursust, mis on suunatud eksamiks ettevalmistusele. Kursuse pikkus - 50 kontakttundi.
  • Koju antakse vastavalt läbitud teemale jooksvad iseseisvad tööd
   (näiteks kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine). A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära:
   vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust, sõnavara laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust.
   Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus. Kursuse pikkuseks on 1,5 akadeemilist õppeaastat. Intensiivkursuse
   puhul on õppeperiood lühem.
 6. Õppe-eesmärk:
  Keeleseaduse alusel nõutavaks eesti keele C1- tasemeeksamiks ettevalmistamine.
 7. Õppe sisu:
  Teemad Keeleteadmised
  1. Haridus ja täiendusõpe

  • Väitlus hariduses arutamist vajavatel teemadel "Õppimisvõimalused Eestis ja välismaal", "Koolivägivald", "Era- ja riiklikud õppeasutused", "Elukestev õpe";
  • Lühiettekanded ja avalikud kõned;
  • Kuku raadio salvestise põhjal valikvastustega ülesande tegemine "Põhiharidusest Eestis";
  • Loeng (konspekteerimise oskus) "Indigolapsed;"

  1.2. Kaadri- ja palgapoliitika

  • Väitlus "Töötajate lojaalsus", "Edukuse eelis", "Töönarkomaania", "Toimetulek avalikus teenistuses ja halduses";
  • Kasutades etteantud kava ja väljendeid, kirjaliku ülevaate koostamine külastatud seminari kohta;
  • Teemaga seotud statistikaandmete analüüs;
  • Adapteerimata artiklitest info leidmine (kasutusjuhendite lugemise oskus);
  • Arvamusartiklite.koostamine.
  Rõhusõnad

  Täisminevik

  Umbisikulise tegumoe vormid

  2. Olme

  • Sisseostude tegemine", Tarbimine, interneti-kaubandus", "Tarbija õigused ja tarbijakaitse";
  • Keeleline etikett, tekstide stiili ja registri analüüs;
  • Üldise kirjutamisosksuse arendamine, sh toimetulek ameti- ja eraisikuna;
  • Lähteandmetele toetuvate kokkuvõtete koostamine;
  • Kasutusjuhendite lugemine, tekstist info leidmine;
  • Teemaga seotud statistikaandmete analüüs;
  • Teemapõhise blogipostituse.koostamine.
  Stiili- ja registritunnetus
  3. Liiklus. Turvalisus teedel. Liiklustrahvid

  • Arutelud "Turvalisus teedel ja liiklustrahvid";
  • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide tegemine;
  • Teemaga seotud statistikaandemete analüüs,
  • Loengute konspekteerimine (intervjuu liikluseksperdiga);
  • Kirjalikud ülevaated.
  Kõnekäänud ja fraseologismid
  4. Perekond ja kodu

  • Statistikaandemete analüüs (kahe joonise või tabeli võrdlus, üldistamine);
  • Teemapõhiste lugemis- ja kuulamistestide harjutamine;
  • Väitlus "Perekondlikud pühad", "Raha ja armastus", "Laste kasvatamisega seotud mured", "Kaunis kodu. Kaasaegsed elamud. Rahulolu linna haljastusega";
  • Kuulatud raadiosalvestiste konspekteerimine ja arutlus;
  • Teema kokkuvõttena arvamusartikli koostamine.
  Sarnassõnad ehk paronüümid

  Kaudne kõneviis

  5. Meedia. Kunst

  • Arutelu ja ettekanded teemadel "Reklaam kui mõjumisvahend", "Meedia väärtushinnangute kujundajana", "Internet kaasaegses elus", "Arvutisõltuvus",
  • Statistikaandmete analüüs "Filmi- ja teatrikunst", "Lugemiseelistused";
  • Tsitaate oma sõnadega lahti mõtestamine;
  • Arvamuslugude analüüs;
  • Väitlus netikommentaaride teemal;
  • Raamatu võrdlus selle ekraniseeringuga.
  Kujundlikud väljendid

  Veaohtlikud sõnad

  6. Elukeskkond ja keskkonnakaitse. Tervis ja eluiga

  • Arutleu "Loodussäästlik tarbimine. Prügi sorteerimine. Roheline tarbimiseetika",  "Ökoturism. Looduskaitse", "Haiguste ennetamine. Vaimne ja füüsiline tervis. Narkomaania Eestis";
  • Kuulatud monoloogi konspekteerimine;
  • Diagrammi analüüs "Mida teha, et Eesti prügist lahti saaks?";
  •  Eesti Statistikaameti aastaraamatu uurimine (tervisega seotud joonisete analüüs);
  • Monoloogidega esineme;
  • Teemapõhiste lugemistestide harjutamine.
  Veaohtlik rektsioon

  Kahesõnalised tegusõnad abisõnadega

  7. Riik ja ühiskond

  • Uudiste kirjutamise põhimõteted, sõnavara valik;
  • Lühiuudiste koostamine;
  • Ettekanded teemadel "Meie riigi valupunktid", "Vananev "Turvalisus", "Eesti kui turismimaa" , "Multikultuuri eelised ja puudused. Pagulased Eestis. Eriolukorrad";
  • Tõenäolisuse väljendamine;
  • Kujundliku keelekasutusega artiklite analüüs;
  • Õpime teksti keelelist toimetamist;
  • Kirjutame kokkuvõtteid.
  Segiminevad sõnad

  Eituse väljendamine

  8. Vaba aeg ja sport. Puhkamis- ja sportimisvõimalused

  • Raadiosalvestiste kuulamine, konspekteerimine ja kommenteerimine;
  • Kuuldud intervjuude põhjal lünkülesande tegemine;
  •  Protsesskirjutamise põhimõtted;
  • Arvamusartiklite kirjutamine, kasutades protsesskirjutamise põhimõtteid;
  • Teemaga seotud ettekanded.
  9. Lõputest

  Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd,  video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, argumenteerimine, seisukohtade kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset
  õpetamist.

 8. Õppekeskkonna kirjeldus:
  Lisatud eraldi dokumendina.
 9. Õppematerjalide loend: Kinnitame, et A&E Keeltekoolis  on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.
  PÕHILINE ÕPPEMATERJAL:
  LISAKIRJANDUS:

  • Kitsnik, L. Kingisepp, Avatud uksed. Õpetajaraamat. 2002;
  • Kitsnik, L. Kingisepp, Avatud uksed. Audio CD-d;
  • Mägi, K. Tamm,Vaata, kuula, räägi.Õpetajaraamat.2003;
  • Mägi, K. Tamm, Vaata, kuula, räägi.VHS. 2003;
  • Pajupuu, P.Reins, T.H.Liiv. Eeste keele harjutustest (kõrgtase). 2003;
  • Kerge, Vilunud keelekasutaja. C1- taseme eesti keele oskus. 2008;
  • Pesti, H. Aki. T nagu Tallinn. 2007;
  • Kärtner, Kirjutamisoskuse arendamine. 2000;
  • Kärtner, Kõnelemisoskuse arendamine. 2000;
  • Pool, Eesti keele verbirektsioone. 1996.

  Lisaks tundide käigus kasutame ja õpetame kasutama elektroonilisi õppevahendeid:
  http://www.efant.ee;
  http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid;
  http://www.eki.ee/dict/psv/;
  http://www.keeleveeb.ee/;
  https://annaabi.ee/vene-eesti/;
  www.kutsekeel.ee;
  http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid/testest;
  http://els.leveranse.com/;
  http://www.ut.ee/keeleweb2/.

 10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamise eelduseks on C1- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike
  oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 "Õpiväljundid". Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.
 11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2- aastase töökogemusega, hindame eelkõige
  eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele. Õpetaja CV ja diplomi koopia on lisatud eraldi dokumendina.
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-12
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509