Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

C1-taseme eesti keele täienduskoolituse õppekava

C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

 1. Õppekava nimetus:
  C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm: „Võõrkeeled ja -kultuurid“
  „Eesti keel võõrkeelena“
 3. Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija:
 • saab aru pikematest tekstidest ja varjatud ning kaudselt esitatud seostest;
 • võtab väitlustest aktiivselt osa, oskab haarata kõnevooru, kasutada viisakusfraase ja väljendada tõenäosust;
 • saab aru kõigist tele- ja raadioprogrammidest ja filmidest;
 • oskab end väljendada ladusalt ja spontaanselt, avaldada oma mõtteid ja arvamusi, arendada vestluses teemat, teha kokkuvõtteid, kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult erinevatel eesmärkidel;
 • saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, erialastest artiklitest, erinevatest tehnilistest juhenditest, tajub tekstide stilistilist eripära;
 • oskab kirjutada selget, hästi liigendatud teksti, põhjendada oma arvamust, esile tõsta olulisemat, vajadusel kohendada oma stiili;
 • oskab kirjutada erinevaid ametikirju
 1. Õpingute alustamise tingimused:

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle keeloskus vastab tasemele B2.

Õppija on sooritatud B2- taseme eksami ja omab vastavat tunnistust või on lõpetanud B2- taseme keelekursuse ning on sooritanud keelefirma testi tulemusele vähemalt 60%

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekoolis vestluse läbimine.

 

 1. Õppe kogumaht: 500  akadeemilist tundi, millest 216 tundi on kontaktõpet ja 284 tundi iseseisvat tööd.

Õpe koosneb 3 moodulist:

C1.1 70 auditoorset ja 93 iseseisva töö tundi;

C1.2 70 auditoorset ja 93 iseseisva töö tundi;

C1.3 76 auditoorset ja 98 iseseisva töö tundi.

C1-tasemeeksami ettevalmistamiseks on vajalik läbida moodulid 1 kuni 3.

Alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

 

6. Õppe eesmärk: Omandada keeleoskus tase C1 – vilunud keelekasutaja.

7. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

Mina ja infoühiskond

Enda põhjalik tutvustamine. Päevakajalised sündmused. Erineva info leidmine internetist, teatmeteostest jne. Sotsiaalmeedia. Massimeedia. Intervjueerimine ja intervjuu andmine. Info/internetisõltuvus. Erinevad ankeedid, küsitlused. Keelestiili valik.

Haridus

Haridus ja õpingud. Eesti haridussüsteem ja selle põhiprobleemide arutelu. Elukestev õpe. Kutseõpe. Õppimine välismaal. Veebiõpe. CV. Essee.

Amet ja töö

Karjääri planeerimine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. Tööintervjuu. Koosolekud. Ettevõtlikkus. Tööstress. Erinevate dokumentide vormistamine. CV. Motivatsioonikiri. Vastuskiri. Äriplaan.

Teenindus ja kaubandus. Tarbimine

Reklaam. Inimeste mõjutamine. Tarbijakaitse. Internetikaubandus. Taaskasutus. Pangateenused. Järelepärimiskiri. Pretensioon. Dokumentatsiooni täitmine. Arvsõna. Modaalsõnade kasutamine.

Vaba aeg. Aktiivne puhkus. Kultuur

Kultuur: film, teater, kontsert jms kultuuriüritused. Arvustus. Sport. Maailmakultuur. Kultuuriline identiteet. Arutlus.

Tervis ja eluviis

Tervishoid. Tervisekontroll. E-tervis. Alternatiivmeditsiin. Allergiad. Elukvaliteet. Tööstress. Läbipõlemine. Harrastussport.Test ja selle analüüs.

Elukeskkond. Liiklus

Keskkonnakaitse. Loodushoid. “ Teeme ära“ jt keskkonnaprojektid. Prügi. Ökotoit ja selle tootmine. Jätkusuutlik areng. Eesti tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Eesti linnud, loomad, taimed. Liiklus. Tunnistuse andmine. Seletuskiri.

Inimestevahelised suhted. Tähtpäevad

Isiksuse väljakujunemine, iseseisvumine. Erinevad peretüübid. Peretraditsioonid. Suhted, kombed peres, tööl, eri kultuurides. Rahvakalender. Keelestiili valik.

Eluase ja kinnisvara

Kodu otsimine ja ostmine. Pangalaen. Dokumentatsioon. Naabrivalve. Korteriühistu. Elukeskkond ja taristu. Elektriseadmed. Juhendid.

Riik ja ühiskond. Avalikud asutused

Riigikaitse. Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. Kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus. Dokumentatsioon. Ametikirjad. Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Riigieelarve ja valimised. Keelestiili valik.

Grammatika
• Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga, i-mitmus, antonüümid, sünonüümid, liitsõnad;
• Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine;
• Asesõna käänamine. Ühildumine nimisõnaga;
• Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Rektsioon. Sihilised ja sihitud tegusõnad. Kõneviisid. Tegevusnimed. Tegusõna käändelised vormid. Kesksõnad. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühendtegusõnad;
• Ees- ja tagasõnad. Kaassõnad;
• Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed;
• Lauseehitus. Sõnajärg. Rind- ja põimlause. Lauselühendid;
• Küsisõnad.

 1. Õppemeetodid:

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisv töö: kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või kokkuvõtete kirjutamine, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppekeskkonna kirjeldus:
  Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-1, Tallinn.

Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-Fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutiga, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida kontakttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas on suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:
  Kursus põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel.

Põhiõpikud:

Inga Mangus, Merge Simmul “Minu eesti keel. Eesti keele kui teise keele õpik gümnaasiumile”;

Mall Pesti „K nagu Kihnu”;

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”

Lisamaterjal:

Filmid: „Kalev“, „14 käänet“, „Võta või jäta“, „Seltsimees laps“, „Mandariinid“

www.keeleklikk.ee
web.meis.ee/testest
www.meis.ee/raamatukogu
www.quizlet.com
www.keeleveeb.ee
www.sonaveeb.ee
www.filosoft.ee
www.novaator.err.ee

Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”
Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“
Aino Siirak, Annelii Juhkama “ Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust“
Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone“
Teemale vastavat valitud peatükid Eesti autorite teostest.

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundides.

Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene C1 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru pikematest tekstidest ka tundmatul teemal, tajub varjatud seoseid;
  • Lugemine – saab aru pikkadest ja keerulistest arvamusartiklitest ja kaasaegsest ilukirjandusest, erialastest artiklitest ja tehnilistest juhenditest, tajub stilistilist eripära;
  • Rääkimine – räägib ladusalt emakeelena kõnelevate inimestega, osaleb aruteludes aktuaalsetel ja tööteemalistel vestlustel, väljendab ja põhjendab oma seisukohti paindlikult ja tulemuslikult;
  • Kirjutamine – oskab koostada pikki ja detailseid tekste keerukatel teemadel, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti, kasutab korrektset grammatikat, suudab kohandada oma stiili

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 60% kontakttundides ja sooritanud lõputesti.

Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv ning osaletud tundide arv, kursuse toimumise aeg, AjaE Keeltekool MTÜ registrikood. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega. Hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509