Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

C1-taseme eesti keele täienduskoolituse õppekava

C1 – taseme eesti keele kõnekursuse õppekava

 1. C1- taseme eesti keele kõnekursuse õppekava.
 1. Keeleõpe
 1. Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • kõnevooru, kasutada viisakusfraase ja väljendada tõenäosust;
 • pöörab tähelepanu sõnajärjele lauses;
 • kasutab kõnes kujundlikke väljendeid, umbisiklikku tegumoodi;
 • leiab infot adapteerimata artiklitest;
 • kirjalikku ülevaadet külastatud seminari, ümarlaua, koolituse või konverentsi kohta ning arvamusartiklit;
 • pöörab tähelepanu tegusõnade rektsioonile, kasutab kõnes ühendverbe.

4. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus vastab tasemele B2.

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekoolis vestluse
läbimine.

5. Õppe kogumaht:

Kõnekursuse maht on 60 akadeemilist tundi.

6. Õppe sisu.

erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks arutelud, rühma- ja paaristööd, rollimängud, video vaatamine ja
analüüsimine, oma seisukoha kaitsmine. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Teemad

Grammatika

1. Haridus. Täiendõpe:

 • Eesti hariduse põhiprobleemide arutlus;
 • statistiliste andmete analüüs;
 • haridusteemaliste tekstide ja saadete katkendite arutlus.
 • Verbide rektsioon;
 • sidesõnad
2. Elukutsed ja töökohad:

 • Enda sõnalise portree koostamine;
 • teemaga seotud arutelude läbiviimine;
 • sõnavõtud.
 • Ühendtegusõnad;
 • tegusõnade rektsioon
3. Eluase ja kinnisvara:

 • diagrammide analüüs;
 • väitluste läbiviimine elukoha valiku teemal;
 • adapteerimata artiklitest ja saade katkendist info leidmine;
 • monoloogidega esinemine.
 • Küsisõnad

 

 

4. Tervis ja eluiga:

 • haiguste ennetamise, spordi ja toitumise üle;
 • tervisealaste uuringute analüüs;
 • kirjaliku arutelu koostamine;
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid.
 • Liitlaused;
 • sõnajärg
5. Vaba aeg. Reisimine ja puhkus:

 • vaba aja veetmise võimalused (uuringute analüüs, arutelud);
 • videolõikude arutelu;
 • reisiteemalise blogi tutvustus.
 • Umbisikuline

tegumood

6. Transport ja liiklus:

 • Teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid;
 • liikluse teemalised väitlused;
 • avariidega seotud sõnavara, liiklusõnnetuse kirjeldus.
 • Ma- ja da-tegevusnimi
7. Internet – sõber või vaenlane?

 • Kaugõpe ja –töö;
 • (arvamusartikli lugemine, võtmesõnade leidmine, suulise arvamusteksti mõistmine,
  arvamuse avaldamine ja väitlemine)
 • arvamusartikli kirjutamine,
 • rollimängud.
 • Kujundlikud

Väljendid

8. Kunst:

 • Filmi- ja teatrikunsti ning ilukirjanduse arutlus;
 • statistikaandmete analüüs (lugemiseelistused);
 • teemapõhised lugemis- ja kuulamistestid;
 • (kirjandusteose ja ekraniseeringu võrdlemine, intervjuu kuulamine, võimaluse korral
  kutsume kirjanik külla või külastame lavastust/vaatame koos filmi).
 • Omadussõna

võrdlusastmed;

 • sünonüümid;
 • kõnekäänud ja

fraseologismid.

7. Õppekeskkonna kirjeldus.

ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

8. Õppematerjalide loend:

põhineb A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjalidel ning M. Pesti õpikul „K
nagu Kihnu!“.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

läbimise kohta.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui
võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust
täiskasvanutele.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509