Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

C1-taseme inglise keele täienduskoolituse õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  C1- taseme inglise keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, inglise keel võõrkeelena.
 3. Õpiväljundid:
  Kursuse läbinu:

  • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
  • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
  • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
  • oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.
 4. Õpingute alustamise tingimused
  Sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud C1-taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on B2-tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuse olemasolu. Lisaks on kohustuslik
  suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
  B2-tasemelt C1-tasemele jõudmiseks kulub 400 tundi. Pakume:

  • C1.1. kursust pikkusega  200t , millest 120  on kontakttundi ja 80 tundi iseseisvat tööd;
  • C1.2. kursust pikkusega  200t , millest 120  on kontakttundi ja 80 tundi iseseisvat tööd;
  • Kui õppijal on C1- tasemele vastavad keelelised teadmised omandatud, kuid on eksamieelne kartus ja hirm, pakume eraldi  eksamiformaadile suunatud kursust mahuga 60 kontakttundi, millele lisandub 40t iseseisvat tööd.

  Koju antakse vastavalt läbitud teemale jooksvad iseseisvad tööd (näiteks kirjaliku arutelu koostamine, kõne ettevalmistus, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuritesti harjutamine, uuringute analüüs või virtuaalse ülesande tegemine).

  A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust, sõnavara
  laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust. Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus. Kursuse pikkuseks on
  1,5 akadeemilist õppeaastat. Intensiivkursuse puhul on õppeperiood lühem.
  Õppe-eesmärk: inglise keele C1-taseme omandamine.

 6. Õppe sisu
  Teemad Keeleteadmised
  1. Self-portrait. Personality. Nice work!

  • Adjectives of personality (assertive, rebellious, stubborn, etc.);
  • Listening: audiogiidi kuulamine ja küsimustele vastamine;
  • Personality quiz;
  • Family, genealogy;
  • Vocabulary: work;
  • Phrasal verbs;
  • Colloquial English: work and family. Different English accents.
  Have: auxiliary or main verb?

  Discourse markers (1): linkers (despite, consequently, therefore, etc.).

  2. Changing languages. Spelling. Collocations. Do you remember?

  • Vocabulary: learning languages;
  • Pronunciation: sound-spelling relationships;
  • Pronunciation: understanding accents;
  • Events from the past;
  • Writing: analysis of an article and writing a similar article about how the life has changed in the last 30 years;
  • Word building; words with suffixes;
  • Talking about memories.
  Pronouns

  The past: habitual events and specific incidents

  3. Don’t get mad, get even.  Revenge. History in the making: wars and conflicts.

  • Vocabulary – phrases with get;
  • Words and phrases of  French origin;
  • Vocabulary: conflict and warfare;
  • Pronunciation: stress in word families;
  • Colloquial English – Talking about history.
  Get Discourse markers (2): adverbs and adverbial expressions (obviously, in fact, at least, etc.).
  4. Sounds interesting. From cover to cover? – books and films.

  • Pronunciation: consonant clusters (clothes, spring, etc.);
  • Vocabulary: sounds and the human voice;
  • Skills: note-taking;
  • Kuulamine: kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine, küsimustele vastamine;
  • Vocabulary: talking about books and films.
  Adding emphasis (1): inversion. Speculation and deduction (could, must, might).
  5. One thing at a time. Time. A material world.  Money.

  • Vocabulary – expressions with time;
  • Writing: breaking news;
  • Pronunciation: linking in short phrases;
  • Reading: money;
  • Kuulamine: küsimustele vastamine;
  • Relationships;
  • Pronunciation: US and US accents;
  • Colloquial English – stress and relaxation.
  Distancing: considered to be, claims to have, etc.

  Unreal uses of past tenses.

  6. Change your life! Can’t give it up.

  • Vocabulary – compound adjectives;
  • Pronunciation: main and secondary stress;
  • Writing: a post for a blog;
  • Speaking: 30-day challenge;
  • Vocabulary: phones and technology;
  • Vocabulary: adjectives plus prepositions;
  • Writing: a discursive essay: Shopping or Ready meals (a balanced argument).
  Complex Object

  Conditional sentences

  7. Quite interesting. A beautiful idea: art.

  • Word formation: prefixes;
  • Pronunciation: intonation and linking in exclamations;
  • Education, subjects;
  • Safety rules;
  • Writing: analyze a report and write a report on a language school;
  • Vocabulary: art, color idioms;
  • Discussion: art;
  • Colloquial English – illustration.
  Permission, obligation and necessity.

  Verbs of the senses.

  8. Doctor’s orders. Health and medicine. Traveler or tourist?

  • Vocabulary – health and medicine;
  • Reading: What some doctors won’t do.Küsimustele vastamine, seotud teemal kuulamine ja arutlemine;
  • Pronunciation: stress in comparisons;
  • Vocabulary: travel and tourism;
  • Discussion: What kind of traveler are you?;
  • Writing: A discursive essay (2): Taking sides. Analyze a model essay and write an essay about road charging or healthy styles.
  Gerunds and infinitives.

  Future plans and arrangements.

  9. Animal planet. How to eat out… and in.

  • Vocabulary – animal matters; Idioms with animals;
  • Pronunciation: auxiliary verbs and to;
  • Discussion and listening: Being a Vegetarian: pros and cons;
  • Zoos: pros cons;
  • Vocabulary – preparing food, menu;
  • Pronunciation: words with silent syllables;
  • Going out. Restaurant;
  • Writing: A complaint;
  • Colloquial English: talking about animals and insects. Informal and vague language
  Ellipsis.

  Nouns: compound and possessive forms.

  10. Where do I belong? A good sport.

  • Vocabulary: words that are often confused (foreigner, outsider, stranger, etc.);
  • Reading: Immigration in the UK;
  • Pronunciation: intonation in cleft sentences;
  • Vocabulary: word building – adjectives, nouns and verbs;
  • Pronunciation: homographs;
  • Sport – kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine, küsimustele vastamine.
  Adding emphasis (2): cleft sentences (The thing is…,

  What I like about …, etc.). Relative clauses.

  LÕPUTEST
 7. Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd,  rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused. Eelistame kommunikatiivset õpetamist.
  Õpetaja valib õppetöö käigus harjutused ja tegevused,
  mis on õppijale jõukohased ja arendavad, jälgib õppija arengut ning suunab teda iseseisvale tööle.
 8. Õppekeskkonna kirjeldus
  Lisatud eraldi dokumendina.
 9. Õppematerjalide loend:
  Kinnitame, et A&E Keeltekoolis  on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.
  BAASÕPIK:

  • English File Advanced 3rd Edition(Christina Lethem-Koenig, Clive Oxenden and Jerry Lambert, Oxford University Press, 2015).
   Lisaks kasutame erinevaid materjale ja elektroonilisi õppevahendeid.
 10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Kursuse lõpetamise eelduseks on C1- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike
  oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 „Õpiväljundid. Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide
  arvule.
 11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust inglise filoloog või inglise keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2-aastase töökogemusega, hindame
  eelkõige inglise keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509