Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

B1-taseme eesti keele õppekava (eksamiks ettevalmistav)

B1.1 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: B1.1 eesti keele kursuse õppekava
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe
 1. Õpiväljundid. Kursuse läbinu:
 • oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid kursuse raames läbitud teemadel nagu näiteks “Puhkus”, “Vaba aeg ja hobi”, “Sport”, “Minu lemmikloom”;
 • teab verbide rektsioone (verbid: pärit olema, kandma, hoolitsema, kulutama, tegelema);
 • kasutab omandatud põhiverbe olevikus ja minevikus (verbid: sündinud olema, haigeks jääma, terveks saama, valutama, tegelema, hoolitsema, kulutama, jm);
 • oskab käänata põhiarvsõnu;
 • teab ja kasutab inimest, riietust, loomi, harrastusi, emotsioone ja suhtumist kirjeldavaid omadussõnu;
 • oskab moodustada ja kasutada omadussõnade võrdlusastmeid;
 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades nagu info küsimine telefoni teel, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;
 • rakendab omandatud sõnavara, oskab oma arvamusi, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada;
 • loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel (adapteeritud ajaleheartiklid, kuulutused ja teated).
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel A2.  

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele A2.2 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

B1.1 kursuse kogumaht on 100 tundi, millest on 60 kontakttundi ja 40t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

B1.1. kursus sobib õppijatele, kes on omandanud A2- taseme, kuid kellel puudub B1- taseme kursuse läbimise kogemus.

Kursus põhineb I. Manguse, M. Simmuli õpikul „Tere jälle!” ja A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjal.

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks rühma- ja paaristööd, mänge, video- ja audiomaterjali. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi.

Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisev töö: lihtsamaid tõlkimis- ja kuulamisharjutusi, tekstide lugemist ja ümberjutustamist.

Teemad

Grammatika

1. Endast ja teistest rääkimine:

 • inimeste päritolu, keeleoskuse, välimuse, iseloomu, harrastuste ja töökoha kirjeldus;
 • ankeetide täitmine;
 • kirjade vormistamine;
 • küsimustele toetudes loovteksti koostamine teemal "Huvitav inimene" (teksti pikkus – 100 sõna).
 • Verbid: pärit olema, sündinud olema;
 • liht- ja täisminevik;
 • inimest kirjeldavad omadussõnad.
2.  Tervis:

 • sõnavara tervise teemal;
 • halva enesetunde kirjeldus;
 • funktsionaalne lugemine "Olen haige“;
 • küsimustele toetudes kirjade koostamine teemal "Olen haige. Ei saa teiega kokku saada/tööle tulla";
 • väljendid ja fraasid arutelude pidamiseks;
 • arutelu haiguste ennetamise teemal.
 • Verbid: haigeks jääma, terveks saama, külma saama, valutama;
 • i-lihtminevik;
 • põhiarvsõnade käänamine.
3. Vaba aeg. Sport:

 • sporditeemaline sõnavara ja arutelud;
 • kuulamisülesanded ja lugemistekstid teemal "Sport";
 • isiklike kirjade koostamine: kutse trenni, võistlustele või spordipäevale, teade kaotatud või leitud spordikoti või dokumendi kohta;
 • loovkirjutamine "Sport minu elus” (100 sõna);
 • telefonivestlused: dialoogid spordiasutute töötajatega, info päring, soovide esitamine.
 • Verbid: käima, tegema, tegelema;
 • emotsiooni ja suhtumist kirjeldavad omadussõnad;
 • lihtmineviku kordamine.
4.  Riided ja mood:

 • moeteemaline sõnavara, arutelud “Mida selga panna?”, “Moodne vormiriietus”;
 • infot hankimine ja jagamine igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta;
 • funktsionaalne lugemine riiete teemal;
 • kuulamisülesanded;
 • oma lemmikostukoha kirjeldus.
 • Kandma-verb;
 • omadussõnade võrdlusastmed.
5. Reisimine ja puhkus. Ilm:

 • telefonivestlused: info hankimine piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, ilmaolude jms kohta ning kõnealuse info jagamine;
 • reisibüroos dialoogide pidamine;
 • arutelud “Talvepuhkus”, “Kuhu sõita?”
 • ilmateate põhisisust aru saamine;
 • valikvastustega kuulamisülesanded reisimise ja ilma teemal;
 • loovteksti  koostamine teemal "Minu meeldejäävam puhkus" (teksti pikkus – 100 sõna).
 • Kohakäänded (kordamine);
 • kaasaütlev kääne;
 • lihtminevik;
 • omadussõnad.
6. Lemmikloomad

 • loomade nimetused ja kirjeldus;
 • arutelu “Keda saaks korteris pidada?”;
 • kirjade koostamine (palved, teated loomade leidmise ja kaotamise kohta);
 • funktsionaalne lugemine loomaaia ja loomade pidamise kohta.
 • Verbid: hoolitsema, kulutama, söötma;
 • omadussõnad.
 1. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutitega, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid.

Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

 1. Õppematerjalide loend:


Põhiõpik: I.Magnus, M.Simmul. Tere jälle

Lisamaterjal:

 • www.keeltee.ee;
 • õppekomplekt “Keelepildid”;
 • A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjal.
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: kombineeritud lõputest
Hindamiskriteerium: lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

9.1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.


Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele
väljastab  A&E Keeltekool tõendi esimese B1 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

B1.1 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid B1.2 taseme rühmas.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

B1.2 eesti keele kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus: B1.2 eesti keele kursuse õppekava.
 1. Õppekavarühm: Keeleõpe.
 1. Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

Kursuse läbinu:

 • oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid kursuse raames läbitud teemadel nagu näiteks “Lemmikraamat”, “Hiljuti vaadatud film”, “Kursused ja keeleõpe”, “Parim vaba aja veetmise viis” või “Meeldejääv puhkus”;
 • kasutab kohakäändeid, ma- ja da-infinitiivi ja verbide rektsioone (verbid: ostma, leidma, pidama, saama, käima jm);
 • oskab moodustada ja kasutada mine-vormi;
 • kasutab lihtminevikku, oskab moodustada ja eristab kõnes täisminevikku;
 • kasutab kõnes omadussõna võrdlusastmeid;
 • moodustab mitmuse osastavat;
 • kasutab kõnes kohatagasõnu;
 • pöörab tähelepanu sõnajärjele lauses;
 • kasutab järgarve;
 • eristab tekstis ja oskab moodustada umbisikulise tegumoe olevikku;
 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades nagu info küsimine telefoni teel, oma arvamuse avaldamine ja ettepanekute tegemine;
 • oskab oma arvamusi, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada;
 • saab aru otsesõnalistest faktipõhistest tekstidest;
 • loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel (adapteeritud ajaleheartiklid, kuulutused ja teated).
 1. Õpingute alustamise tingimused.

Sihtgrupp – täiskasvanud, kelle eesti keele oskus on tasemel B1.1.  

Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja A&E Keeltekooli eesti keele B1.1 testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

B1.2 kursuse kogumaht on 100 tundi, millest on 60 kontakttundi ja 40t iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu.

Kursus põhineb M Kitsniku õppekomplektil „Eesti keele õpik B1, B2” ja A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjal.

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu näiteks rühma- ja paaristööd, mänge, video- ja audiomaterjali. Eelistame kommunikatiivset õpetamisviisi. Koju antakse vastavalt läbitud teemale iseseisev töö: lihtsamaid tõlkimis- ja kuulamisharjutusi, tekstide lugemist ja ümberjutustamist.

Teemad

Grammatika

1. Endast ja teistest rääkimine.

Parim sõber:

 • info päring telefoni teel (kuulatud tekstide põhjal lünkülesande täitmine, otsustamine, kas esitatud väide on vale või õige, sarnaste dialoogide koostamine);
 • ankeetide täitmine;
 • inimeste päritolu, keeleoskuse, välimuse, iseloomu, harrastuste ja töökoha kirjeldus (loovkirjand “Minu parim sõber”);
 • küsimustele toetudes loovteksti koostamine teemal "Huvitav inimene" (teksti pikkus – 100 sõna).
 • Isikulised asesõnad;
 • alalütlev kääne.
2. Vaba aeg ja meelelahutus.

Teater, muusika, kino ja raamatud minu elus:

 • dialoogid vaba aja veetmise teemal;
 • kutsete, teadete ja kuulutuste koostamine;
 • funktsionaalne lugemine "Minu lemmikfilm";
 • oma lemmikraamatust ja -filmist jutustamine;
 • blogi sissekanne "Eriline päev"  (tekstist lihtminevikus olevate verbide leidmine ja välja kirjutamine, nendega oma lühijutu koostamine).
 • Kohakäänded;
 • liitsõnad;
 • lihtminevik.
3. Sport, enesetunne ja tervis:

 • dialoog "Spordiklubis", kuulatud teksti põhjal lünkülesande täitmine, otsustamine, kas esitatud väide on vale või õige, sarnaste dialoogide koostamine (infopäring telefoni teel);
 • spordiklubide ankeetide täitmine;
 • sõnavara teemal "Tervis. Hea vorm";
 • arutelud "Kuidas veeta vaba aega", “Millise spordiala valida?”;
 • funktsionaalne lugemine "Tervislik eluviis";
 • küsimustele toetudes loovteksti  koostamine "Mina ja tervis" (teksti pikkus – 100 sõna);
 • lühikirjade koostamine teemal "Olen haige. Ei saa tööle tulla";
 • haigeks jäänud sõbra kirja lugemine, nõu andmine.
 • Liht- ja täisminevik;
 • sõnamoodustus (mine- vorm).
4. Haridus. Keeled ja keelte õppimine:

 • Telefonivestluste pidamine, dialoogid "Keeltekoolis";
 • vahetusõpilase kirjaga tutvumine. Ameerika ja Eesti kooli võrdlus;
 • kirja koostamine hiljuti läbitud kursuste teemal.
 • Osastav kääne;
 • umbisikulise tegumoe olevik.
5. Loodus ja ilm. Reisimine ja puhkus:

 • reisiteemaliste tekstide kuulamine (kuulatud teksti põhjal valikvastustega ülesande täitmine);
 • funktsionaalne lugemine "Häälega Euroopas";
 • arutelu teemal "Parim sõiduk";
 • telefonivestluste pidamine, dialoogid"Reisifirmas";
 • blogi sissekanne kontserdil käimisest;
 • sõnavara  teemal "Eesti loodus ja ilm";
 • kirja koostamine "Meeldejäävam puhkus"
 • Verbide rektsioon (verbid: minema, käima, tulema);
 • ma- ja da-infinitiiv;
 • omadussõnad ja määrsõnad;
 • mitmuse osastav;
 • käsud ja palved;
 • verbid: saama,  võima, tohtima, suutma, pidama;
 • omadussõna võrdlusastmed.
6. Teenindus:

 • Telefonivestluste pidamine, dialoogid "Poes" (info pärin telefoni teel, kuulamisülesannete täitmine);
 • müügikuulutused ja avalik reklaam;
 • arutelu "Millist poodi oleks vaja?";
 • lühikiri teemal "Uus kauplus" või “Minu lemmikostukoht”
 • Nimetav, omastav ja osastav sihitise käänetena;
 • omadussõna võrdlusastmed;
 • tud-, mata- ja nud- vorm.
7.  Avalik suhtlus, poolametlik kirjavahetus:

 • poolametklikke kirjade koostamine;
 • seletuskirjade vormistamine;
 • teadete koostamine kaotatud, leitud, unustatud või varastatud asjade kohta.
 • Kohatagasõnad.
8.  Igapäevaelu, kodu- ja aiatööd:

 • küsimuste esitamine ja vastamine teemal "Kodutöö";
 • arutelud aia- ja koristustööde kohta;
 • funktsionaalne lugemine igapäevaste tegemiste teemal;
 • teate koostamine "Trepikoja remont".
 • Küsisõnad;
 • sõnajärg.
9.  Kodu ja kodukoht: 

 • Kodu ja ümbruskonna kirjeldus;
 • Mitmetoaline? Mitmekorruseline? Mitmendal?
 • Arutelu "Kuidas sisustada tuba?"
 • Küsimustele toetudes  soolaleivapeole kutse vormistamine.
 • Järgarvud;
 • tagasõnad.
10. Elukutse, amet ja töö: 

 • ametid ja töökohad, arutelud "Kelleks saada? Kellena töötada?";
 • töötaja isikuomadused, tööotsija ankeedi täitmine;
 • dialoogid tööbüroos;
 • avalik reklaam (töökuulutused).
 • Iseloomu kirjeldavad omadussõnad;
 • saav ja olev kääne.
11. Tähtpäevad ja riigipühad, rahvusköök:

 • söögid ja joogid, lemmiktoidu kirjeldus;
 • arutelud "Mida panna peolauale?", "Mida peole kaasa võtta?";
 • tähtpäevade tähistamise traditsioonid ja kombed, lemmikpühast jutustamine;
 • telefoni teel kohviku ruumide rent;
 • kutsete vormistamine.
 • Verbid: tähistama, pidama, maitsma, sööma
12. Lemmikloomad:

 • Kodu- ja metsloomade nimetused;
 • arutelu “Milline lemmikloom sobib linnakorterisse?”;
 • kuulamisülesannete täitmine;
 • küsimuste põhjal teate koostamine leitud või kaotatud kassi või koera kohta.
 • Verbid: ostma, leidma, unustama, kaotama;
 • tingiv kõneviis.


7. Õppekeskkonna kirjeldus.

Enamus A&E Keeltekooli kontakttunde toimub aadressil Lembitu 8-12, Tallinn. Õpetajate toas saab kasutada paljundusmasinat. Ruumides on nii loomulik, kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad küttesüsteemid. On olemas Wi-fi. Klassid on varustatud kaasaegsete televiisorite ja arvutitega, mis võimaldavad audio- ja videomaterjali kasutamist ning veebitundide läbiviimist. Õppijate hajutamise eesmärgiga on võimalik kombineerida konttunde veebiõppega (osa õppijaid saavad jälgida tundi veebis, kui teine osa on kontakttunnis). Keeleklassides on olemas kõik vajalikud õppematerjalid ja –vahendid. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele: olemas suitsuandurid, apteek, desinfitseerimisvahendid, vajadusel maskid.

8. Õppematerjalide loend:

Põhiõpik: I.Magnus, M.Simmul. Tere jälle!

Lisamaterjal:

 • www.keeltee.ee;
 • õppekomplekt “Keelepildid”;
 • A&E Keeltekooli poolt koostatud õppematerjal.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
Hindamismeetod: kombineeritud lõputest.
Hindamiskriteerium: lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

9.1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.


Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele
väljastab  A&E Keeltekool tõendi teise B1 mooduli läbimise kohta.

Osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastab A&E Keeltekool kinnituse läbitud teemade ja osalenud tundide arvu koha.

B1.2 kursuse täismahus läbimine ja lõputesti vähemalt 60%-le sooritamine annab võimaluse jätkata õpinguid B2.1 taseme rühmas.

Juhul, kui on edukalt läbitud mõlemad kursused (B1.1 ja B1.2) väljastab A&E Keeltekool tunnistuse B1- taseme kursuse läbimise kohta.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 3- aastase töökogemusega, hindame eelkõige eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.

A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509