Täiskasvanute ja vanemate klasside eesti, inglise, vene ja vietnami keele õpe

B1-taseme eesti keele õppekava (eksamiks ettevalmistav)

Õppekava nimetus: B1- taseme eesti keele õppekava

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja –kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada oma seisukohti ja plaane;
 • oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid;
 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;
 • oskab oma arvamusi, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada;
 • saab rahuldavalt aru otsesõnalistest faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda;
 • suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus).

 Õpingute alustamise tingimused: Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud B1- taseme omandamisest.  Õpingute alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine, mis kinnitabA2- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste olemasolu. Soovituslik on eelnev A2- taseme eksami sooritamine.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:   A2- tasemelt B1- tasemele jõudmiseks kulub üldjuhul 200 tundi: 120 kontakttundi ja 80 tundi isesesivat tööd.

Jagame õpinguid kaheks osaks, pakkudes

B1.1 üldkursustkursust mahuga 60  kontakttundi, millele lisandub 40t iseseisvat tööd ja 

B1.2 kursust,  suunatud rohkem eksamiformaadile mahuga 60 kontakttundi, millele lisandub 40t iseseisvat tööd

Praktilisi  tundi on võimalik sooritada virtuaalses õppekeskkonnas Skype, Viber´i , Telegrammi, Facebook´i ja e-maili vahendusel). Iseseisvaks õppimiseks ja harjutamiseks soovitame www.keeleklikk.ee,  www.meis.ee ja www.innove.ee. Oluline on õppijate vanus, haridus, isikutüüp ja taust, mida tuleb samuti silmas pidada kursuse läbiviimisel. Koju antakse vastavalt läbitud teemale jooksvad iseseisvad tööd (näiteks läbitud teemal loovjutu koostamine, teemapõhine funktsionaalne lugemine, grammatika- ja struktuuri testi tegemine, virtuaalse ülesande sooritamine).A&E Keeltekool peab tähtsaks õppija(te) eripära: vanust, motivatsiooni ja keelepraktika olemasolu, julgust kasutada õpitavat keelt ning varasema võõrkeele õppe kogemust, kuna eelnimetatud asjaolud mõjutavad materjali omandamise kiirust, sõnavara laiendamist ja eksami sooritamiseks valmidust.   Tundide arv nädalas määratakse peale koolisisese testimise läbiviimist ja õppija(te) eesmärkide välja selgitamist. Need punktid fikseeritakse ära sõlmitavas koolituslepingus.

Kursuse pikkuseks on 1(üks) akadeemiline õppeaasta. Intensiivkursuse puhul on õppeperiood lühem.

Õppe-eesmärk: keeleseaduse alusel nõutavaks eesti keele B1- tasemeeksamiks ettevalmistamine

 1. Õppe sisu:
Teemad Keeleteadmised
1. Kellega suhtlen? Ankeedid. Parim sõber

 • Kuulatud tekstide põhjal:
  1. lünkülesande täitmine;
  2. otsustamine, kas esitatud väide on vale või õige;
  3. sarnaste dialoogide koostamine (info päring telefoni teel);
 • Ankeetide täitmine;
 • Minu parim sõber (inimeste päritolu, keeleoskuse, välimuse, iseloomu, harrastuste ja töökoha kirjeldus);
 • Küsimustele toetudes loovteksti koostamine teemal "Huvitav inimene" (teksti pikkus – 100 sõna).
Isikulised asesõnad

Alalütlev kääne

2. Kuhu minna? Teater. Muusika. Kino. Raamat minu elus

 • Dialoogid vaba aja veetmise teemal;
 • Kutsete, teadete ja kuulutuste koostamine;
 • Blogi sissekanne "Eriline päev"  (tekstist lihtminevikus olevate verbide leidmine ja välja kirjutamine, nendega oma lühijutu koostamine);
 • Funktsionaalne lugemine "Minu lemmikfilm";
 • Oma lemmikraamatust ja -filmist jutustamine.
Kohakäänded

Liitsõnad

Lihtminevik

3. Milline sõiduk on parim?

 • Reisiteemaliste tekstide kuulamine (kuulatud teksti põhjal valikvastustega ülesande täitmine);
 • Kirjavahetus "Millega reisile minna?";
 • Arutelu teemal "Parim sõiduk";
 • Kiri "Meeldejäävam puhkus".
Käsud ja palved   Saama-,  võima-, tohtima-, suutma-, pidama-verbid   Omadussõna võrdlusastmed (Kõige- ülivõrre, i-ülivõrre)
4. Harrastused ja sport. Parim vaba aja veetmise viis. Enesetunne ja tervis

 • Dialoog "Spordiklubis". Kuulatud teksti põhjal:
  1. lüngaga ülesande täitmine,
  2. otsustamine, kas esitatud väide on vale või õige;
  3. sarnaste dialoogide koostamine (infopäring telefoni teel).
 • Arutelu "Kuidas veeta vaba aega";
 • Sõnavara teemal "Tervis. Hea vorm";
 • Funktsionaalne lugemine "Tervislik eluviis";
 • Küsimustele toetudes loovteksti  koostamine "Mina ja tervis" (teksti pikkus – 100 sõna);
 • Spordiklubide ankeetide täitmine;
 • Haigeks jäänud sõbra kirja lugemine, nõu andmine;
 • Kirja vormistamine teemal "Olen haige. Ei saa tööle tulla" (teksti pikkus – 50 sõna).
Liht- ja täisminevik

Sõnamoodustus (mine- vorm)

5. Mida õppida?
 

 • Dialoogid "Keeltekoolis". Kuulatud teksti põhjal:
 • lüngaga ülesande täitmine;
 • otsustamine, kas esitatud väide on vale või õige;
 • sarnaste dialoogide koostamine (päring telefoni teel);
 • Vahetusõpilase kirjaga tutvumine. Ameerika ja Eesti kooli võrdlus;
 • Kirja koostamine hiljuti läbitud kursuste teemal.
Osastav

Umbisikulise tegumoe olevik

6. Loodus ja ilm. Mis on Eestis huvitavat?
Reisimine ja puhkus. Vaatamisväärsused

 • Dialoogid "Reisifirmas" Kuulatud teksti põhjal:
 • lüngaga ülesande täitmine;
 • otsustamine, kas esitatud väide on vale või õige;
 • sarnaste dialoogide koostamine (päring telefoni teel).
 • Blogi sissekanne kontserdil käimisest;
 • Funktsionaalne lugemine "Häälega Euroopas";
 • Sõnavara  teemal "Eesti loodus ja ilm";
 • Kiri "Minu meeldejäävam puhkus".
Sõnade minema ja käima rektsioonid

Ma- ja da-infinitiiv

Omadussõnad ja määrsõnad

Mitmuse osastav

7. Kas mul on seda vaja? Ostukeskuses. Teenindus

 • Dialoog "Poes" (kuulamisülesanne);
 • Müügikuulutused ja avalik reklaam. Müügikuulutusele vastamine;
 • Arutelu "Millist poodi oleks vaja?";
 • Lühikiri teemal "Uus kauplus" (teksti pikkus – 50 sõna).
Nimetav, omastav ja osastav sihitise käänetena

Omadussõna võrdlusastmed

Tud-, mata- ja nud- vorm

8. Mis juhtus?

 • Dialoogid "Helistame 112" (valikvastustega ülesande täitmine);
 • Seletuskiri politseile;
 • Avaldus politseisse "Varastatud rahakott";
 • Teadete koostamine kaotatud/ leitud/ unustatud asjade kohta.
Kohatagasõnad.
9.  Kodu- ja aiatööd

 • Küsimuste esitamine ja vastamine teemal "Kodutöö";
 • Arutelu "Sõidame sõbra suvilasse appi";
 • Funktsionaalne lugemine igapäevaste tegemiste teemal;
 • Teate koostamine "Trepikoja remont".
Küsisõnad

Küsimuste esitamine

Sõnajärg

10. Kodu ja kodukoht 

 • Kus sa elad?
 • Mitmetoaline? Mitmekorruseline? Mitmendal?
 • Kodu ja ümbruskonna kirjeldus;
 • Arutelu "Kuidas sisustada tuba?"
 • Küsimustele toetudes  soolaleivapeole kutse vormistamine (teksti pikkus – 50 sõna).
Järgarvud

Tagasõnad

11. Elukutse, amet ja töö 

 • Ametid ja töökohad
 • Arutelud "Kelleks saada? Kellena töötada?"
 • Töötaja isikuomadused
 • Tööotsija ankeedi täitmine
 • Dialoogid tööbüroos
 • Avalik reklaam (töökuulutused)
Iseloomu kirjeldavad omadussõnad

Saav ja olev kääne

12. Söögid ja joogid. Mida panna peolauale? Tähtpäevad ja riigipühad. Rahvusköök:

 • Mis sulle maitseb?
 • Minu lemmiktoit
 • Arutelud "Mida panna peolauale?", "Mida peole kaasa võtta?"
 • Tähtpäevade tähistamise traditsioonid ja kombed. Lemmikpühast jutustamine
 • Telefoni teel kohviku ruumide rent (dialoogide lavastus)
 • Klassikokkutulekud. Meenutame lapsepõlve – kus ja kuidas peod toimusid?
 • Teate vormistamine "Vilistlaste pidu"
 • Arutelu "Kuidas korraldada klassikokkutulekut?"
Tähistama-, pidama- , maitsma- ja sööma-verbid
13. Lemmikloomad. Sõber – koer

 • Milline lemmikloom sobib linnakorterisse? (koduloomade nimetused).
 • Loomaaias (metsloomade nimetused);
 • Kuulamisülesanne "Lemmikud töö juures"(allikas: põhikooli 2010.a. eksam, 3. kuulamisosa);
 • Arutelu "Millist looma kinkida sõbrale";
 • Küsimuste põhjal teate koostamine "Leitud kass/koer" (teksti pikkus – 50 sõna).
Otsma-, leidma-, unustama- verbi rektsioon

Tingiv kõneviis

14. Lõputest

Õppeprotsessi käigus kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid: arutelud, rühma- ja paaristööd,  rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused. Eelistame kommunikatiivset õpetamist. Õpetaja valib õppetöö käigus harjutused ja tegevused, mis
on õppijale jõukohased ja arendavad, jälgib õppija arengut ning suunab teda iseseisvale tööle.

 1. Õppekeskkonna kirjeldus:Lisatud eraldi dokumendina.
 2. Õppematerjalide loend:Kinnitame, et A&E Keeltekoolis on olemas vajalikud õppevahendid käesoleva kursuse läbiviimiseks.BAASÕPIKUD:
  • Kitsnik, Eesti keele õppekomplekt B1, B2: õpik, töövihik, CD; kuulamismaterjalidega, õpetajaraamat . Kirjastus ILO, Tallinn. 2008;
  • Magnus, M. Simmul. Tere jälle! 2010;
  • Magnus, M.Simmul. Tere taas! 2015.

  Lisaks tundide käigus kasutame ja õpetame kasutama elektroonilisi õppevahendeid:

  • sõnaraamatut eki.ee;
  • videokursust keeleklikk.ee;
  • SA INNOVE kodulehel olemasolevat materjali (www.meis.ee, eksami näidiseid);
  • efant.ee
 3. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamise eelduseks on B1- tasemele vastavate keeleteadmiste ja suhtlusoskuste omandamine. Õppija sooritab koolisisese kirjaliku ja suulise lõputesti, mis kinnitab vajalike
  oskuste omandamist, kirjeldatud punktis 3 "Õpiväljundid".   Eduka testi sooritamise (100% vähemalt 60% saamise) puhul väljastab A&E Keeltekool MTÜ tunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse tõend osaletud kontakttundide arvuga.
 4. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: A&E Keeltekoolis võib läbi viia koolitust eesti filoloog või eesti keele kui võõrkeele õpetaja vähemalt 2- aastase töökogemusega, hindame eelkõige
  eesti keele õpetamise kogemust täiskasvanutele.
A&E Keeltekool
info@aekeeltekool.ee
Lembitu 8-1
10114 Tallinn
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509
(+372) 5592 5026
(+372) 5346 3509